Projekty EU

Projekt Šablony OP JAK

Přinášíme vám informaci o našem projektu, na který čerpáme prostředky z Operačního programu Jana Amose Komenského.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004439

Stručný popis a cíle projektu:

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Cílem je také zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy. Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením. Prosazovat celoživotní učení, zejména flexibilní možnosti rozšiřování dovedností a rekvalifikace pro všechny s ohledem na podnikatelské a digitální dovednosti, lépe předvídat změny a nové požadavky na dovednosti vycházející z potřeb trhu práce, usnadnit přechody mezi zaměstnáními a podporovat profesní mobilitu.

Zahájení projektu: 1. 12. 2023
Výše dotace: 1.191.723 Kč

 

Projekt Doučování na 2. pol. 2022

MŠMT vyhlásilo Výzvu na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022 Č. j.: MSMT-31956/2021-4. Poskytovatelem této dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana.

Informace o výzvě

Dotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z investice Komponenty 3.2. Národního plánu obnovy.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Účelem této dotace je vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování. Dotaci lze žádat na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních škol, středních škol a konzervatoří k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky

Naše škola se do projektu zapojila. V rámci projektu bude realizováno individuální a skupinové doučování žáků naší školy k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky. Aktivity se zaměří především na kompenzaci vzdělanostních ztrát a snížení vzdělanostních nerovností. Realizace aktivit bude probíhat prezenční formou a bude zaměřena primárně na stěžejní předměty v rámci ŠVP, budeme prioritně doučovat předměty matematiku a český jazyk žáky od primy po oktávu dle potřeby. Projekt bude realizován vyučujícími naší školy, kteří tyto předměty učí.

 

Naše škola se zapojila do projektu Implementace krajského akčního plánu II. – Inovace ve vzdělávání, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Praha je město, které zavádí priority vzdělávací politiky MŠMT do praxe základních a středních škol. To je cíl dvouletého projektu implementace Krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání (iKAP II - Inovace). Jeho tým pomáhá rozvoji funkčních partnerství škol, univerzit a neziskového sektoru na území Prahy. Projekt je financován z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT).

Projekt iKAP II navazuje na cíle a priority Krajského akčního plánu Prahy (KAP) a s pomocí 42 partnerů naplňuje konkrétní opatření KAP aktivitami přímo ve školách. Podporuje nadané žáky i žáky znevýhodněné nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem a jejich rodinám úspěšně projít školním vzděláváním. Podporuje rozvoj gramotností, kreativity a inovativnosti ve výuce, přispívá ke spolupráci středních škol s firmami. Prostřednictvím zavádění dlouhodobého plánování přispívá k systémovému zlepšení řízení škol, zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení jeho dostupnosti pro každého žáka. 

Ze zkušenosti víme, že nejdůležitější fází řízení změn je realizace strategických opatření. Při ní dochází ke změnám zavedených procesů, postupů a praxí. Projekt iKAP II – Inovace je z tohoto pohledu zásadní, protože pomáhá přímo ve školách ředitelům a učitelům dělat věci jinak než dosud. Tak, aby prostředí školy, podmínky práce pedagogů i podmínky pro učení žáků byly ještě lepší a postupně se zlepšovaly i výsledky vzdělávání a kvalita škol. 

OP VVV

MAM! Do výuky

Tři vyučující z naší školy se zúčastnili projektu hrazeného z fondů OP PPR Zavádění moderních aktivizujících metod do výuky na ZŠ se zaměřením na rozvíjení kompetencí žáků k udržitelnému rozvoji. Projekt probíhal v prostorách Národního zemědělského muzea, hlavní školitelkou byla paní Tomešková a kromě ní se na projektu podíleli pracovníci Národního zemědělského muzea a studenti z VŠCHT. V průběhu školicích dnů jsme se dozvěděli mnoho zajímavé jak z hlediska výukových metod, tak i o ekologii a udržitelnosti i o Národním zemědělském muzeu a jeho nabídkách pro školy. Všechny nabyté zkušenosti pak budou tito vyučující aplikovat do výuky a seznamovat s nimi i další učitele ve škole.

PDF
MAM 1
PDF
MAM 2

Projekt Zkvalitnění vzdělávání na Mensa gymnáziu, o.p.s.

Přinášíme vám informaci o našem projektu, na který čerpáme prostředky z tzv. Šablon II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016308

Stručný popis a cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a dále omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního, základního a středoškolského vzdělávání, včetně možností formálního, neformálního a informálního učení, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy. Dílčími cíli našeho projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností, a to pomocí aktivit jako jsou tandemová výuka, zavádění ICT do vzdělávání, projektové dny ve škole a mimo školu, komunitně osvětová setkání, a dále podpora kvalitnějšího vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem díky aktivitám jako jsou péče školního psychologa a školního speciálního pedagoga.

Zahájení projektu: 1. 1. 2020

Výše dotace: 881 645 Kč

OP VVV

Personální podpora a podpora extrakurikulárních aktivit

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006830

Stručný popis a cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a dále omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního, základního a středoškolského vzdělávání, včetně možností formálního, neformálního a informálního učení, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy. Dílčími cíli našeho projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů pomocí aktivit jako jsou vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů z naší školy i z jiných škol, zaváděním nových metod do výuky a pomocí tandemové výuky, dále podpora kvalitnějšího vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem díky aktivitám jako jsou péče školního psychologa, školního speciálního pedagoga a školního asistenta, a dále také díky doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Zahájení projektu: 1. 11. 2017

Výše dotace: 572 960 Kč

OP VVV

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

OP VVV

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Benefity pro naši školu

  Díky projektu bezplatně získáme:
 • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy,
 • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.),
 • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
 • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole,
 • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
 • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na stránce www.nidv.cz/centra-kontakty.

Informační semináře

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech a tématech.

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV.

Individuální projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Projekt Inkluze

Projekt Kaleidoskop

Logo projektu Pól růstu Škola obdržela grant ve výši 1,3 mil. Kč z fondu EU Praha – Pól růstu na projekt Kaleidoskop.

Tento projekt, který probíhá od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018, je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání na Mensa gymnáziu prostřednictvím posílení inkluze a multikulturních témat ve výuce. Naplňování cílů se uskuteční prostřednictvím začleňování multikulturních témat do výuky některých předmětů a do projektových dnů. Součástí bude realizace vzdělávacích aktivit pro žáky a učitele, které budou zaměřené na oblast podpory integrace menšin, multikulturní výchovy, zvyšováním kritického myšlení a kvalitou výuky cizích jazyků.

Díky projektu a splnění cílů se zvýší počet hodin a počet předmětů, ve kterých se bude ve výuce uplatňovat některé z témat souvisejících s multikulturní výchovou a ostatními průřezovými tématy a mezipředmětovými vztahy. Rozšíří se nabídka metod a forem výuky (skupinové vyučování, individuální projekty, tvorba posterů, ppt prezentací, projektové dny, seminární a ročníkové práce, nový volitelný seminář, besedy, tvorba filmových reportáží, návštěva přednášek, semináře, exkurze, workshopy, improvizační divadlo, tvorba deskových her aj.), díky čemuž se zvýší diferencovaný přístup ke studentům a možnost uchopit nabízená témata způsobem, který jim bude vyhovovat a který bude úměrný jejich schopnostem. Díky zřízení nové jazykové učebny se zvýší počet studentů, kteří dosáhnou zlepšení svých jazykových znalostí v jednom světovém jazyce. Další změnou bude vznik nových výukových materiálů, které budou využívány ve výuce a které budou tvořit jednak učitelé (ppt prezentace, pracovní listy pro studenty), jednak studenti (postery, seminární a ročníkové práce, dokumentární filmy, deskové hry, improvizační divadlo aj.). Poslední změnou bude vytvoření metodiky pro práci se studenty v rámci výuky multikulturních témat v různých předmětech jak pro potřeby naší školy, tak tuto metodiku poskytneme jiným školám zdarma. Vznikne metodika, jak organizovat multikulturní výchovu v rámci projektových dnů, a metodika pro studenty, jak zpracovat projekt na projektové dny. Škola získá titul Světová škola od společnosti Varianty.

V rámci projektu bude pořízeno materiálně technické zázemí pro možnost zařazení všech témat v rámci výše popsaného projektu do výuky tak, aby toto vybavení vyhovovalo výuce multikulturních témat ve všech předmětech tak, aby bylo vybavení maximálně využito a aby bylo využitelné i po ukončení projektu. Půjde o malé školní filmové studio a jazykovou učebnu. Nezbytné bude dovybavení školy odbornou literaturou v papírové či elektronické podobě a pořízení licencí k softwaru. V rámci projektu proběhne dále několik aktivit, a to pro obě cílové skupiny – žáky a učitele. Pro učitele proběhne několik vzdělávacích kurzů souvisejících se získáním certifikátu Světová škola. Hlavní náplní bude multikulturní tematika, zavádění průřezových témat do výuky a seznamování s novými metodami a formami výuky těchto témat. Kromě toho budou učitelé vytvářet vzdělávací materiály a pracovní listy pro studenty s multikulturní tematikou, budou se aktivně podílet na realizaci projektových dnů a také na přípravě metodik. Pro studenty proběhne také několik aktivit. Jednak se i oni budou školit pro práci s vybavením a softwarem ve školním filmovém studiu, jednak pro ně proběhne série programů v rámci získání certifikátu Světová škola, pro několik zájemců proběhne seznámení s metodou improvizačního divadla, studenti budou v rámci projektu tvořit postery, ppt prezentace, filmové dokumenty, seminární a ročníkové práce, pro ně je určen projekt Edison, kdy školu navštíví 6 zahraničních stážistů, pro žáky jsou také určeny skype hovory se žáky či studenty v zahraničí.

Logo projektu Pól růstu

Mensa gymnázium bojuje o získání titulu Světová škola

Logo projektu Projekt Světová škola funguje od roku 2013 s hlavním cílem pomáhat řešit problémy s globálním přesahem. Je pravidelně vyhlašován o.p.s. Člověk v tísni pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Tímto titulem se pyšní již bezmála sedmdesát středních, základních a mateřských škol v České republice, včetně dalších dvou set škol v Evropě.

Projekt Světová škola velmi zaujal a rozhodli jsme se spolu s vybranými studenti kvarty, kvinty a sexty splnit v tomto roce všechna kritéria, která jsou projektem vyžadována. Závěrečným výstupem bude konkrétní projekt v místě školy.

  Abychom získali certifikát Světová škola, musíme splnit tyto úkoly:
 • Témata globálního rozvojového vzdělání jsou součástí života školy,
 • škola veřejně prezentuje svoji činnost v oblasti globálního rozvojového vzdělávání,
 • škola sleduje problémy v místě školy, které mají globální dopad,
 • škola navrhuje způsoby řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem,
 • škola pořádá místní akce, které přinášejí pozitivní změny.

Mladé a seniorské perspektivy – má stáří nějakou perspektivu?

Mensa gymnázium s Domovem sv. Karla Boromejského a ve spolupráci s Člověkem v tísni v rámci projektu Světová škola pořádají výstavu na téma Stáří, život a obdarování. Vernisáž se uskuteční v úterý 24. dubna 2018 v 15.00 přímo v areálu Domova sv. Karla Boromejského. Výstava vychází z půlroční spolupráce mezi studenty a seniory. Ti se scházeli, diskutovali a podnikali společné aktivity. Své zkušenosti a zážitky vtělili do filmu a výtvarných děl. Vernisáž bude zároveň poděkováním za vzácný čas, který společně prožili.

Akcí Stáří, život a obdarování chceme upozornit na téma stárnutí populace a na ústav nedaleko školy, kde se o staré lidi starají řeholní sestry. Chceme přiblížit starší generace mladším různými aktivitami. Může to být větší akce jako masopust, anebo jen zpříjemnění chvíle ve vzájemném rozhovoru. Studenti se seniorů ptají, jak se žilo v minulosti a jak se jim žije dnes. O čem přemýšlejí, co potřebují, v čem se liší od mladších generací, a v čem jsou jim naopak velmi blízcí. Jaké výhody přináší mládí a stáří. Co se jim případně na mladší generaci nelíbí. V čem vidí největší pokrok současné doby. Na základě těchto setkání se studenti učí pochopit stáří jako nedílnou součást života jako takového.

Projekt vyvrcholí výstavou, na níž zveřejníme výsledky svých rozhovorů, výtvarná díla i film na téma stáří, života a obdarování. Výtěžek z dražby výtvarných děl darujeme Domovu sv. Karla Boromejského pro potřeby seniorů. Škola věnuje seniorům též dary financované ze školní sbírky. Projekt vychází z iniciativy školy, která chce být součástí dění ve společnosti na lokální i globální úrovni. Touto akcí se chce škola podílet na dobré spolupráci mezi místními občany a podpořit občanskou angažovanost studentů.

Přijďte se podívat na práce našich studentů a na setkání se seniory do krásných sakrálních prostor Domova sv. Karla Boromejského v Řepích v úterý 24. dubna 2018 v 15.00.

Kontaktní osoba: PhDr. Robert Weinrich; e-mail: robert.weinrich@mensagymnazium.cz
Kontakt na Domov sv. Karla Boromejského: www.domovrepy.cz

Mgr. Robert Weinrich a školní tým

Informace kolem nás – 1. 7. 2013–30. 3. 2015

Praha EU logo

Začátkem prázdnin se na Mensa gymnáziu začala realizace projektu „Informace kolem nás“, podporovaného hlavním městem Praha v rámci Operačního programu Praha – adaptabilita (OPPA). Z grantové podpory víc než dva miliony korun škola zakoupila zařízení pro sběr a zpracování dat, tedy vybavení fyzikální učebny včetně měřicích přístrojů, tablety, hlasovací zařízení k interaktivním tabulím, software a podobně. Mnohem důležitější je ovšem skutečnost, že pedagogové chtějí zatraktivnit a zefektivnit výuku a přitáhnout studenty k matematice, fyzice a technickým předmětům, hlavně prostřednictvím jejich vlastní aktivity, propojením vyučování s praxí, posílením mezipředmětových vztahů a spoluprací s odborníky. Kromě materiální podpory získali učitelé i podporu nehmotnou ve formě odborných školení.

Do konce března 2015 tak na škole vznikly nové výukové materiály – pracovní listy pro studenty, metodické listy pro učitele a testy. Vše bylo vyzkoušeno a vyhodnoceno během pilotní výuky a evaluačného šetření. Materiály a zkušenosti jsou k dispozici každému, kdo bude mít o ně zájem a jejich seznam je na konci tohoto příspěvku.

Co mají společné hlasitost hudby, kyselost nápoje, clona fotoaparátu a počet lidí, veslujících na jedné lodi? Jak se rovnice řešili ve starověku? Jak se vyrábí pivo? Jak to udělat, aby nám důchodový systém vydržel?
To je jenom několik otázek, které se pokoušíme vyřešit v rámci projektu „Informace kolem nás“.

Vyznat se v informacích není snadné, proto na to zkoušíme jít různými cestami – hledání, srovnávání, diskuse, měření, hlasování, počítání… Asi nejoblíbenější hračkou se stávají tzv. hlasovátka, se kterými sa dá vypravit třeba i na Vyšehrad. Nebo si jen přímo ve třídě zkoušet okamžitě odpovědět na otázky na tabuli, nebo dokonce i napsat test. V městečku Buďánkovo jsme si dokonce nechali naše avatary s různými povoláními přežít život, krutý svým rozdílem mezi vysněným platem a čistou mzdou. Nakonec ale všichni svůj zasloužený důchod dostali.

Nové materiály vznikly, ale pořád se dolaďují a vylepšují. Můžeme se těšit na to, že i po ukončení pilotní výuky budou dál oživovat hodiny, že na fyzice už nebudeme hledět jenom na obrázky pokusů v učebnicích a své EKG či objem plic si na tělesné výchově budeme moci sami změřit.

Informace kolem nás 1 Informace kolem nás 2 Informace kolem nás 3 Informace kolem nás 4

V rámci projektu „Informace kolem nás“ byly vytvořené následující materiály, které Vám na požádání zašleme:

 • Anglický jazyk
  • Earth Day
  • Poetry Workshop
  • Slavery
  • United Kingdom
  • Vyšehrad
 • Biologie
  • Čmeláci
  • Fotosyntéza
  • Invazní rostliny
  • Jednobuněčné organizmy
  • Ontogeneze rostlin
 • Český jazyk
  • Analýza komunikační situace a výstavby textu
  • Komplexní jazykový rozbor
  • Legendární země a místa v literatuře
  • Pozice doplňku v současné češtině
  • Stylistický rozbor
 • Literatura
  • Dadaismus
  • Expresionismus
  • Jazyková složka uměleckého díla
  • Problematika překladu uměleckých textů
  • Základy interpretace uměleckých textů
 • Dějepis
  • Fáze středověku
  • Vývoj v Jugoslávii v 90. letech 20. století
  • Boj v nizozemských provincích za nezávislost
  • Poslední fáze existence SSSR
  • Starověký Řím
 • Estetika
  • Komponování obrazu – historické souvislosti
  • Prezentace uměleckého díla v digitální době
  • Řeč umění
  • Plakát jako reklamní médium
  • Filmová fikce – Až vyjde měsíc
 • Fyzika
  • Archimédův zákon
  • Dráha, rychlost, čas
  • Druhy pohybů
  • Hydrostatický tlak
  • Kalorimetrická rovnice
  • Měření času
  • Polohy plechovky
  • Skupenstvi
  • Tření
  • Elekromagnetická indukce – transformátor
  • Fotometrické veličiny
  • Odpor vodiče
  • Ohmův zákon pro část obvodu
  • Ohmův zákon pro uzavřený obvod
  • Střídavý proud
 • Geografie
  • Energetika Česka
  • Eurozóna
  • Hospodářské statistiky
  • Politické a volební systémy
  • Využití dat ČSÚ v praxi
 • Chemie
  • Výroba etylalkoholu z brambor
  • Výroba papíru
  • Výroba piva
  • Výroba sacharózy
  • Výroba vína
 • IVT
  • Ukládání dat v PC
  • Rastrová a vektorová grafika
  • Vektorová grafika
  • Počítačová grafika – základy kompozice
  • Základy typografie
 • Matematika
  • Algebraické výrazy, zejména proč je život s nimi vlastně snadný
  • Astronomická čísla
  • Logaritmická stupnice
  • Matematika v kuchyni
  • Balíček karet – pravděpodobnost a realita
  • Geometrie, algebra a příroda, aneb jak souvisí rýsování, počítání a pěkné vzory
  • Zvuky kolem nás (funkce sinus)
  • Městečko Buďánkovo, aleb malá hra na život (finanční matematika)
  • Dravec a kořist (numerické simulace; environmentální výchova)
  • Číselné soustavy
  • Dělitelnost
  • Fukce I
  • Fukce II
  • Fukce III
  • Tělesa
 • ZSV
  • Etika (ethos): Svědomí jako poslední instance mravního jednání?
  • Proč si lidé hrají? (Homo ludens)
  • Aristotelova logika – sylogismus I
  • Aristotelova logika – sylogismus II
  • Rétorika (Slovní figury)
 • TV
  • Fyzická kondice a objem plic
  • Lékařské testy pro sportovce I
  • Lékařské testy pro sportovce II
  • Tělesná hmotnost v širších souvislostech
  • Tělesné sebepojetí a spokojenost

Modernizace a zvyšování atraktivity výuky přírodovědných oborů a podpora mezipředmětového vzdělávání – 1. 6. 2012–31. 7. 2014

Praha EU logo

Modernizace a zvyšování atraktivity výuky přírodovědných oborů a podpora mezipředmětového vzdělávání

Číslo projektu:

CZ.2.17/3.1.00/34220

Doba realizace:

1. 6. 2012 – 31. 7. 2014

Realizační tým:

Mgr. Jaroslav Štercl – manažer projektu
PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D. – zástupce manažera projektu
Mgr. Jana Jilemnická – garant projektu
František Klauz – asistent projektu

Popis projektu:

Navrhovaný projekt se zaměřuje na zlepšení podmínek nejen pro výuku přírodovědných předmětů, jako je biologie a chemie, ale také inovaci studijních programů a na modernizaci výuky klíčového a v současné době velmi potřebného průřezového tématu environmentální výchovy. Zaměření a průběh projektu umožní rovněž zařazení nových aktuálních témat do výuky několika přírodovědných předmětů a současně přispěje k posilování vzájemných mezipředmětových vazeb. Naplnění základních cílů projektu, zejména zlepšení kvality výuky výše zmíněných předmětů a zvýšení popularity vyučovaných předmětů, bude dosaženo několika vzájemně provázanými aktivitami. V rámci projektu bude vybudováno moderní materiálně technické zázemí, které bude odpovídat požadavkům a potřebám studentů i pedagogů. V průběhu projektu bude vybudována multimediální "neživá učebna" biologie a chemie, jejíž fungování vytvoří nejen odborné zázemí propedagogy a studenty, ale umožní i implementaci nových moderních metod do výuky příslušných předmětů a přiblížení těchto předmětů studentům. Záměry projektu budou naplněny i vybudováním několika "živých koutků", resp. tzv. "živé učebny". Projekt tak přispěje k popularizaci přírodovědných a environmentálních témat nejen mezi studenty školy, ale také v rámci široké místní komunity.

V rámci realizace výše zmíněných aktivit bude v rámci projektu specifická pozornost věnována inovaci obsahu výukových předmětů, rozšíření mezipředmětových aktivit, tvorbě a inovaci učebních materiálů, rozšíření používání elektronických výukových pomůcek, metod a forem výuky apod. Tato nová koncepce výuky bude poté začleněna do inovovaného školního vzdělávacího programu.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky přírodovědných předmětů na Mensa gymnáziu, o.p.s. v Praze prostřednictvím inovace forem a metod výuky s důrazem na mezipředmětové vazby a posílení zájmu studentů o přírodovědnou a environmentální problematiku.

Tento cíl projektu bude naplněn v kontextu následujících vzájemně provázaných dílčích cílů:

1) Zlepšovat podmínky pro výuku biologie, chemie, průřezového tématu enviromentální výchovy a vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, mimo jiné zařazením posledních dvou témat do výuky několika předmětů
2) Zvýšit zájem studentů o přírodovědné semináře a volitelné semináře a předměty přírodovědného zaměření, zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů
3) Rozvíjet klíčové kompetence, zlepšení znalostí, vědomostí a dovedností studentů v těchto oborech
4) Vybudovat multimediální neživou učebnu biologie a chemie a zřídit živou učebnu
5) Inovovat výuku přírodovědných předmětů zavedením nových metod a forem práce a vytvořením nových výukových materiálů
6) Inovovat školní vzdělávací program v oblasti přírodovědného vzdělávání
7) Podporovat spolupráci s odborníky i studenty vysokých škol se zaměřením na přírodovědné a environmentální obory
8) Prohlubovat a zvyšovat kompetence a odborné znalosti pedagogů

Předložený projekt zaměřený na rozvíjení a inovace vzdělávacích programů přírodovědných předmětů přinese rozšíření možností využívání moderních výukových metod a forem práce ve výuce na vyšším stupni Mensa gymnázia, o.p.s. v Praze a přispěje tak k celkovému zvyšování kvality a atraktivity výuky. Projekt podporuje implementaci nových metod a prostředků do výuky přírodovědných a dalších předmětů. V rámci projektu budou podpořeny badatelské a produkční aktivity studentů za pomoci učitelů (seminární a ročníkové práce, práce na SOČ, individuální miniprojekty, pořádání akcí s ekologickou a enviromentální tematikou, např. Den Země aj.).

V teoretické a didaktické rovině se bude projekt zaměřovat na rozvoj aktivizačních forem vyučování- semináře, exkurze, laboratorní práce, individuální projekty, skupinové vyučování, pozorování, praktické činnosti, aktivní výuka atd. tak, aby se nejen rozšířily znalosti žáků, ale také aby se zvýšil zájem studentů o tyto předměty. Zavedením nových výukových metod se výuka stane pro žáky poutavější a přitažlivější. Učitelům umožní tento systém obohatit výuku o vyučování venku, o přímý kontakt s živou a neživou přírodou. V rámci projektu bude ve škole vybudována moderní multimediální učebna biologie a chemie, umožňující studentům a pedagogům využít materiály získané v živé učebně při výuce. Kromě toho budou vytvořeny tzv. živé koutky, tj. několik terárií a vivárií pro plazy, obojživelníky a bezobratlé, skalka, arboretum aj. Tak vznikne několik různých ekosystémů, které vytvoří dohromady jakýsi mikropark.

Výše uvedené kroky budou implementovány do ŠVP, čímž dojde k provázání nových metod, forem práce a dalších prostředků se vzdělávacím programem školy. Žáci tak ve výsledku budou moci při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti, působení na více smyslů a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky i k vyššímu zájmu těchto studentů o jednotlivá témata a otázky z oblastí přírodovědných a environmentálních věd. Inovací studijních předmětů a implementací nových metod do výuky, včetně praktického zapojení studentů do práce v laboratoři i do přípravy a realizace živých koutků bude podpořeno rozvíjení tvůrčího a samostatného myšlení, což podpoří možnosti žáků lépe se adaptovat na měnící se potřeby dalšího vzdělávání i trhu práce.

Klíčové aktivity:

Číslo aktivity: 1
Název klíčové aktivity: Vybudování neživé učebny

V rámci projektu bude na škole vybudována moderní multimediální učebna biologie a chemie se zázemím jako podpůrná technická základna umožňující učitelům využít materiály získané v živé učebně při výuce. Zde bude jednak probíhat veškerá výuka všech studentů cílové skupiny v rámci předmětů biologie, chemie, výchovy ke zdraví a s nimi souvisejících seminářů, především laboratorní práce, pitvy, preparace, pozorování, pokusy, vědecká bádání, experimenty a další indiviudální a samostatné aktivity studentů. Dále v rámci volné kapacity učebny zde bude probíhat i výuka jiných předmětů, pokud to bude vyžadovat povaha náplně tohoto předmětu, kdy dojde k zapojení mezipředmětových vztahů a součástí obsahu hodiny bude environmentální tematika. Nová multimediální učebna a částečně i její zázemí bude vybavena vhodným nábytkem a dále moderní výpočetní technikou, díky které budou moci studenti zpracovávat veškeré poznatky a informace získané v terénu i v učebně. Budou zakoupeny nové moderní pomůcky, např.: mikroskopy monokulárních, stereomikroskopy binokulární, binokulární lupy, žákovskýé preparační soupravy, soupravy pro pokusy, chemické náčiní, chemické látky a další.

Pro pořizování snímků preparátů, pitev, průběhu laboratorních prací, potřeb brožury a dalšího bude zakoupen kvalitní fotoaparát s možností focení makro. Kromě toho bude k demonstračním stolům přiveden rozvod vody a plynu.

Číslo aktivity: 3
Název klíčové aktivity: Tvorba a pořízení výukových materiálů

Tato aktivita bude zaměřena na tvorbu a pořízení jednotlivých výukových materiálů pro výuku předmětů biologie, chemie, výchovy ke zdraví a souvisejících volitelných seminářů, dále předmětů zeměpis, dějepis, informatika a výpočetní technika, výtvarná výchova, matematika, fyzika, anglický jazyk, základy společenských věd, český jazyk, literatura, základy platného práva, eventuelně s nimi souvisejících seminářů.

Pro tvorbu výukových materiálů bude využívána neživá učebna a každý výukový materiál bude využívat mezipředmětových vazeb, bude založen na prolínání konkrétního předmětu a environmentální výchovy.

Číslo aktivity: 4
Název klíčové aktivity: Inovace školního vzdělávacího programu

Inovace struktury studijních programů musí být nutně propojena s inovací metod výuky. Důraz bude kladen na vyšší aktivitu studentů ve výuce, rozvoj jejich tvořivého a kritického myšlení, podporu schopnosti kooperace, komunikace a rozvíjení dalších soft skills. Předpokládá se proto posílení interaktivních metod výuky, týmové práce i schopností získávat a zpracovávat informace. Tomu musí odpovídat i příprava vhodných výukových materiálů, které zmíněné procesy a postupy podporují. Tyto materiály vytvoří pedagogové ve spolupráci se studenty za využití metodických doporučení odborného garanta.

Nezbytné bude rovněž dovybavení knihovny, které umožní intenzivnější individuální práci studentů. K rozvíjení kritického myšlení studentů je nutné, aby knihovna disponovala i dostatečnou kapacitou primárních zdrojů.

Číslo aktivity: 4
Název klíčové aktivity: Pilotní ověření nově vytvořených materiálů ve výuce a evaluace

V rámci aktivity proběhne pilotní ověření fungování inovace studijních materiálů a implementace nových forem vzdělávání na vyšším stupni gymnázia. Před zahájením pilotního ověřování, tj. v září 2013, proběhne úvodní změření vstupních vědomostí, dovedností a klíčových kompetencí formou testů zvolené společnosti u cílové skupiny studentů, tj. z vyššího stupně Mensa gymnázia v předmětech biologie a chemie. Po ukončení pilotního ověřování nových materiálů ve výuce, tj. v červnu 2014, proběhne opět srovnávací testování těchto studentů v předmětech biologie a chemie a poté budou výstupy porovnány a bude konstatováno, zda došlo k nějaké přidané hodnotě a zda nové materiály, formy a metody výuky byly efektivní.

Součástí evaluační studie bude definování návrhů na zlepšení fungování zavedeného systému vzdělávání s využitím obou učeben. Podkladem pro studii bude 64 vyplněných dotazníků od žáků a učitelů školy. Evaluace proběhne na závěr projektu, v červnu - srpnu 2014.

Praha EU logo

Studenti vyššího stupně jsou aktivními řešiteli projektu.
Projekt, který má za cíl zatraktivnit přírodovědné vzdělávání studentů, je zhruba v polovině realizace. Realizační tým profesorského sboru řeší tvorbu dokumentů formou pracovních listů, laboratorních prací ale také velice zajímavé oblasti, kterou jsou charakteristiky, popisy a dokumentace pitev. Postery, na kterých se významně podílejí studenti, vznikají jako důležitá dokumentace vlastní realizace a budou využívány jako didaktická pomůcka. Právě tato součinnost profesorského sboru se studenty dokumentuje jejich vlastní aktivní zapojení a dokumentuje význačný přínos tohoto projektu.
Znalosti, dovednosti a aktivity studentů se zúročují i při vzniku a ověřování hypotéz, se kterými pedagogové pracují v rámci vzniku didaktických materiálů. Studenti ověřují teoretické předpoklady pedagogů, které jsou uplatňovány při samotném vzniku textů.

Evropský sociální fond 1

Projekt využívá k realizaci nově rekonstruovanou pracovnu chemie a biologie, která byla vybudována nákladem tohoto projektu s využitím finančních prostředků Evropského sociálního fondu a prostředků MHMP.

Evropský sociální fond 2

V Praze dne 25. května 2013
Mgr. Jaroslav Štercl
manažer projektu

Projekt Mensa gymnázia a Den Země v Řepích.

Praha EU logo

Studenti naší školy a učitelský sbor se i v letošních jarních měsících zapojili do každoročně pořádané akce Úřadem městské části Praha 17 – Řepy, řepských škol a dalších partnerů. Akce se pravidelně účastní i studenti. Na rozdíl od ostatních škol, kde jsou jejich žáci hosty a řešiteli jednotlivých aktivit v různé nabídce soutěží a činností na stanovištích, naši studenti se kromě výše popsaného, mohou účastnit i v roli průvodců a realizátorů aktivit, kterými škola přispívá k tomuto svátku na planety. Své role se studenti pravidelně ujmou velmi odpovědně a zhostí se všech činností s velkým zájmem. Ten je žáky škol, pedagogy i veřejností oceňován.
V letošním roce se kromě všech dalších gymnaziálních aktivit na Dni Země zapojila i skupina pedagogů a studentů řešících projekt, který se zabývá modernizací a popularizací přírodovědného vzdělávání v naší škole. V rámci akce byl projekt prezentován formou laboratorních cvičení v nově vybudované učebně chemie a biologie, která vznikla díky finančním prostředkům Evropského sociálního fondu a hlavního města Prahy. Studenti využili při prezentaci projektu i nově zakoupené pomůcky a další vybavení.

Den Země 1

Den Země 2

Den Země 3

Jednalo se o velmi zdařilou akci, která významně prezentovala tento projekt i naši školu.
Praha, duben 2013
J. Štercl, T. Kočí, J. Jilemnická, realizační tým

Studenti ověřují výstupy z projektu v praktických cvičeních v přírodě.

Praha EU logo

Studenti naší školy spolu se svými učiteli, kteří jsou zapojení do tohoto projektu v rámci praktických a terénních cvičeních ověřují výstupy, které vznikají činností pedagogů. Jedná se o metodické materiály, které budou vyučující chemie, biologie a dalších vzdělávacích oborů s touto tématikou moci využívat v běžné praxi při vyučování v hodinách nebo při praktických a laboratorních cvičeních. V rámci projektu vznikly sady učebních materiálů, které v další fázi realizace projektu procházejí metodickým, didaktickým a odborným ověřením. Součástí je rovněž praktické ověření materiálů prostřednictvím laboratorních prací studentů, kdy společně s učiteli ověřují míru proveditelnosti teoretických podkladů. Poznatky jsou zaznamenávány a jsou používány k definitivnímu zpracování daných matriálů. Z těchto poznatků vycházejí tvůrci i při přípravě a realizaci metodických materiálů pro učitele, které vznikají jako souborný materiál a doplní texty pro studenty.
Vznikají pracovní listy z jednotlivých disciplín chemie, biologie a výchovy ke zdraví, protokoly k laboratorním pracím a praktickým cvičením, protokoly, návody k pitvám a postery jako učební pomůcky. Pro učitele vzniká sada metodických metriálů.
Studenti i pedagogové využívají při těchto aktivitách i nově zakoupené pomůcky a další vybavení pořízené prostřednictvím finančních zdrojů MHMP a EU.

Praktická cvičení v přírodě 1

Praktická cvičení v přírodě 2

Praktická cvičení v přírodě 3

V Praze dne 25. 11. 2013
Mgr. Jaroslav Štercl

Výstava o projektu.

Praha EU logo

Jedním z povinných výstupů, které jsou realizovány je výstava, jejímž cílem je prezentovat obsah a realizaci projektu s představením produktů, které v rámci jeho plnění pedagogové vypracovávají. Je vhodné na tomto místě znovu připomenout a čtenáře seznámit s obsahem projektu.

Navrhovaný projekt se zaměřuje na zlepšení podmínek nejen pro výuku přírodovědných předmětů, jako je biologie a chemie, ale také inovaci studijních programů a na modernizaci výuky klíčového a v současné době velmi potřebného průřezového tématu environmentální výchovy. Zaměření a průběh projektu umožní rovněž zařazení nových aktuálních témat do výuky několika přírodovědných předmětů a současně přispěje k posilování vzájemných mezipředmětových vazeb. Naplnění základních cílů projektu, zejména zlepšení kvality výuky výše zmíněných předmětů a zvýšení popularity vyučovaných předmětů, bude dosaženo několika vzájemně provázanými aktivitami. V rámci projektu bude vybudováno moderní materiálně technické zázemí, které bude odpovídat požadavkům a potřebám studentů i pedagogů. V průběhu projektu bude vybudována multimediální "neživá učebna" biologie a chemie, jejíž fungování vytvoří nejen odborné zázemí pro pedagogy a studenty, ale umožní i implementaci nových moderních metod do výuky příslušných předmětů a přiblížení těchto předmětů studentům. Záměry projektu budou naplněny i vybudováním několika "živých koutků", resp. tzv. "živé učebny". Projekt tak přispěje k popularizaci přírodovědných a environmentálních témat nejen mezi studenty školy, ale také v rámci široké místní komunity.
V rámci realizace výše zmíněných aktivit bude v rámci projektu specifická pozornost věnována inovaci obsahu výukových předmětů, rozšíření mezipředmětových aktivit, tvorbě a inovaci učebních materiálů, rozšíření používání elektronických výukových pomůcek, metod a forem výuky apod. Tato nová koncepce výuky bude poté začleněna do inovovaného školního vzdělávacího programu.
Termín výstavy byl stanoven po dohodě s vedením školy stanoven na čtvrtek 10. října 2013, kdy probíhala oslava dvaceti letého trvání školy. Členové realizačního týmu připravovali podklady tak, aby na výstavě byl projekt prezentován a představen komplexně s vědomím, že právě v tento vhodně zvolený termín budou materiály zhlédnuty velkým množstvím návštěvníku. Tento předpoklad se vyplnil. Tak, jak byla velmi vhodně ředitelstvím školy pojata celá oslava a kladně hodnocena byl i o prezentaci projektu značný zájem.
Prezentovány byly výtvarné práce studentů, postery, které budou sloužit jako učební pomůcky nebo fotodokumentace pořízená z jednotlivých aktivit při realizaci projektu. Dále byly představeny seminární práce a rozpracovaná ročníková práce. Zájem byl i o moderní pomůcky a především o ukázky různých vznikajících studijních materiálů – jasně vedla prezentace o pitvě humra amerického.

V Praze dne 15. října 2013
Jaroslav Štercl

Materiály z projektu

Jelikož jedním z cílů projektu bylo i vytvoření studijních a pracovních materiálů, nabízíme tyto ke stažení. Pro jejich velké množství je však předkládáme ve formě zip souborů podle kategorií:

V Praze dne 28. května 2015
Webmaster

Projekt EU Učíme se interaktivně – 1.3.2010 – 31.7.2012

Tento projekt finacuje Operační program Praha-Adaptabilita

Praha EU logo

Praha EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Evropský sociální fond

Mensa gymnázium, o.p.s. získalo částku 4,2 mil. z fondů EU (OPPA) na svůj projekt Učíme se interaktivně. Cílem tohoto projektu, který bude probíhat 1.3.2010 - 31.7.2012, je zlepšení podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele na Gymnáziu Buďánka.

Dojde k zavedení jednotného ICT systému pro většinu všeobecně vzdělávacích předmětů. Toho bude dosaženo vyšším využíváním interaktivních tabulí, e-learningu a digitalizovaných studijních podkladů ve výuce.V rámci projektu bude na škole modernizována ICT technika a vytvořeno jednotné informační prostředí, umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály ve výuce. Tyto materiály budou vytvořeny samotnými pedagogickými pracovníky školy, případně externími odborníky. Všechny uvedené prostředky budou začleněny do inovovaného školního vzdělávacího programu.Žáci tak ve výsledku budou moci při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti, působení na více smyslů a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky.

Průběh činností v 1. - 6. měsíci trvání

Po podepsání grantové smlouvy jsme se pustili do práce. Byl sestaven tým spolupracovníků – manažer, zástupce manažera, IT specialista, finanční manažer a 22 tvůrců výukových programů.

Poté se začali vybírat dodavatelé veškeré potřebné techniky pro práci tvůrců jak v přípravné fázi, tak pro využití materiálů ve výuce – počítače, notebooky, interaktivní tabule, vizualizér, dataprojektory, fotoaparáty, videokamera, výukový software. Dne 27. 5. 2010 byla vyvěšena 2 výběrová řízení – jedno na dodávku techniky, druhé na implementaci ICT prostředí. V prvním byla vybrána fa Schuss, ve druhém Škola ONLINE.

Po dodávce techniky se mohl konečně určit termín proškolení tvůrců pro tvorbu e-kurzů a e-testů – ve dnech 28. a 29. 6. 2010. Na školení přišli i vyučující, s jejichž předměty se původně v projektu nepočítalo, ale protože nechceme brzdit jejich chvályhodnou aktivitu, budeme jejich práci hradit ze svých prostředků.

V učebnách byly nainstalovány interaktivní tabule a ze zakoupených počítačů vznikla nová počítačová učebna. Ostatní pomůcky začaly využívat tvůrci k práci na elektronických výukových materiálech.

Učíme se interaktivně 1

Učíme se interaktivně 2

Učíme se interaktivně 3

Průběh činností v 7. - 12. měsíci trvání

Během tohoto období byla dodavatelem dokončena implementace ICT prostředí a proběhlo jeho předání pracovníkům projektu. Předání bylo potvrzeno sepsáním akceptačního protokolu. Dodavatel škole dodal ucelenou část systému pro tvorbu elektronických vzdělávacích materiálů a současně provedl školení tvůrců pro práci v systému. Na konci listopadu 2010 bylo předáno kompletní ICT prostředí podle uvedené specifikace, přičemž dříve dodaná část pro tvorbu elektronických vzdělávacích materiálů je jeho integrovanou součástí. Předané ICT prostředí poskytuje následující funkčnost: umožňuje práci on-line přes internet, zaznamenávání výsledků studia do školského informačního systému; pedagog má přehled o spuštěných kurzech, může ovlivnit zadání jednotlivých e-kurzů a e-testů; systém zajišťuje zabezpečený přístup pro jednotlivé uživatele; systém umožňuje tvorbu výukových kurzů a objektů i výukových testů; systém zabezpečuje správu výukových objektů - umožňuje komplexní práci s výukovými materiály - indexování, vyhledávání, řazení, autorizaci apod.; systém zajišťuje testování a přezkušování žáků; systém umožňuje přenos výstupů - propojení se školním informačním systémem: propojení evidence žáků a učitelů, přenos hodnocení. Dále proběhlo mimořádné školení pro tvůrce el. výukových materiálů, které se uskutečnilo 2. února 2011. Cílem bylo odstranit řadu nedostatků v práci s ICT prostředím pro e-learning, s nimiž se tvůrci potýkali. Dodavatel ICT prostředí proto prostřednictvím svého lektora s tvůrci řešil, jaké bývají hlavní nedostatky při práci s prostředím, čeho se vyvarovat při vytváření vlastních elektronických výukových materiálů, jak úspěšně pracovat s datovým skladem a také je seznámil se všemi hlavními vlastnostmi kompletního ICT prostředí, protože to bylo finálně dokončeno až v listopadu 2010, tj. několik měsíců po provedení prvního proškolení tvůrců.

V tomto monitorovacím období také začali tvůrci výukových materiálů pod vedením manažera projektu a s dohledem a pomocí metodika e-learningu a specialisty IT zpracovávat elektronické materiály podle témat, která si připravili a jež metodik e-learningu spolu s manažerem projektu a tvůrci v úvodu projektu vybrali. Tvůrcům byly poskytovány pravidelné individuální konzultace v průběhu celého monitorovacího období. Metodik e-learningu v rámci konzultací pomáhal tvůrcům s úpravami jejich materiálů po stránce didaktiky e-learningu, manažer projektu vedl tvůrce a jejich práci na materiálech po stránce obsahové a specialista IT měl na starosti práci v e-learningovém systému a odstraňování chyb tvůrců v práci s ním.

Cílem je, aby na konci června 2011 měli tvůrci všechny materiály hotové a poté v posledních dvou měsících klíčové aktivity mohli pod vedením metodika e-learningu provést všechny potřebné úpravy podle pravidel e-learningu, takže od září 2011 bude možné materiály využívat ve výuce.

Průběh činností za 13. - 18. měsíc trvání projektu

V tomto období začali tvůrci výukových materiálů pod vedením manažera projektu pod dohledem a za pomoci metodika e-learningu zpracovávat elektronické materiály podle témat, která si připravily a jež metodik e-learningu spolu s manažerem projektu a tvůrci v úvodu projektu vybrali. Byly poskytovány pravidelné individuální konzultace tvůrcům v průběhu celého období. Metodik e-learningu v rámci konzultací pomáhal tvůrcům s úpravami jejich materiálů po stránce didaktiky e-learningu, manažer projektu vedl tvůrce a jejich práci na materiálech po stránce obsahové a specialista IT měl na starosti práci v e-learningovém systému a odstraňování chyb tvůrců při práci s ním.

Kvůli drobnému zpoždění v tvorbě e-learningových materiálů, jež bylo způsobeno úpravami v dodaném e-learningovém prostředí, byl harmonogram aktivity tvorby e-learningových materiálů prodloužen do konce září 2011. Rozdělení úkolů bylo upraveno tak, že na konci srpna 2011 měli mít tvůrci všechny materiály hotové, aby poté v posledním měsíci klíčové aktivity mohli pod vedením metodika e-learningu provést všechny potřebné úpravy podle pravidel e-learningu, nicméně od září 2011 bude možné materiály využívat ve výuce.

V rámci období bylo dokončeno ke 31. srpnu 2011 okolo 500 e-learningových materiálů s tím, že zbývající budou dokončeny během září 2011 a všechny finálně upraveny a připraveny k použití ke 30. září 2011.

Dále v tomto období proběhla inovace ŠVP, zahrnující implementaci veškerých elektronických prostředků a postupů. Inovaci ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia zajistilo 28 tvůrců vzdělávacích materiálů (nové elektronické výukové materiály) spolu se specialistou IT (nové technické prostředky) pod vedením manažera projektu a zástupce manažera. Na inovaci spolupracovali předmětové komise, jež dohlíželi na kvalitu a rozsah provedených úprav ŠVP. V červenci 2011 byly předmětovými komisemi probrány nutné změny ŠVP včetně zavedení nových výukových postupů (interaktivní výuka, e-learning) v rámci předmětů podpořených v projektu. Ve spolupráci s vedoucími pracovníky projektu byly provedeny změny ŠVP s tím, že k jejich schválení došlo dne 31. srpna 2011. Inovace ŠVP tak byla formálně dokončena před zahájením školního roku 2011/2012. Upravený ŠVP bude využíván od září 2011, a to v návaznosti na dokončení potřebných e-learningových materiálů.

Dále proběhlo plánované školení učitelů, které se uskutečnilo 31. srpna 2011. Cílem bylo naučit pedagogy školy, jak ve výuce využívat e-learningové materiály, uložené do ICT prostředí pro e-learning. Dodavatel ICT prostředí proto prostřednictvím svého lektora s učiteli řešil, jak zpracovaný materiál „zveřejnit“ jiným uživatelům, jak vybrat určitou skupinu žáků, která má s vybraným materiálem pracovat, jak jim zpřístupnit jen určitou část materiálu, jak vyhodnotit výsledky testů a jak s nimi dále pracovat.

Zahájení pilotní výuky
Ukončení projektu

Projekt EU Inkluzivní škola - 1.9.2006 – 31.8.2008

Projekt Inkluzívní škola probíhal od září 2006 do srpna 2008 a byl zaměřený realizaci podpory zavádění části kurikulární reformy zavedením inkluzívní výuky v prostředí běžných základních škol, tedy výuky, která dává v prostředí běžné základní školy přiměřené podněty dětem s rozdílným nadáním. V jeho rámci jsme pomáhali v identifikaci rozdílných vloh a nadání u jednotlivých žáků a pomáhali jsme plánovat výuku v inkluzívní skupině (třídě), kde je výuka vnitřně diferencovaná a individualizovaná. Žáci tedy mohli pracovat společně na společných vzdělávacích projektech, ale každý postupoval jinou rychlostí, do jiné hloubky a je hodnocen jeho individuální rozvoj, nikoli jeho relace vzhledem ke skupině. Projekt se tedy zaměřil na změny v prostředí základních škol, které by vedly k tomu, aby běžná třída běžné základní školy dokázala integrovat různě nadané děti z různého prostředí a každému z nich přitom dokázala nabízet edukační podněty přiměřené potřebám jeho rozvoje.

Stěžejní část projektu se zaměřila na podporu rozvoje znalostí a dovedností u učitelů základních škol. Realizovali jsme semináře a workshopy pro učitele základních škol, doplněné materiály, e-learningem a diskusními skupinami na internetu. V nich učitelé získali dovednosti a znalosti potřebné k tomu, aby dokázali pracovat se skupinami různě nadaných dětí a aby uměli různě nadané děti integrovat a přitom jim poskytovali prostředí, které nadání všech dětí bude rozvíjet optimálně ve vztahu k jejich individuálním schopnostem. Krom toho jsme vytvořili sít takto vyškolených učitelů s cílem, aby díky kooperaci mohli získané dovednosti rozvíjet a aby je mohli v budoucnosti sami multiplikovat a na svých školách vytvořit v podstatě pilotní pracoviště, která budou moci pomáhat dalším školám.

Vycházeli jsme ze zkušenosti, že učitelé základních škol potřebné znalosti a zkušenosti nemají, bojí se experimentovat, často nepříliš úspěšně a efektivně doslova bojují s přípravou školních vzdělávacích plánů a souběžně vnímají odchod žáků po pátém ročníku na víceletá gymnázia jako demotivující.

Aktivity v projektu jsme realizovali tak, aby při modelových úlohách docházelo k propojování oborů a posilování mezipředmětových vztahů, zdůraznili jsme enviromentální rozměr mezipředmětových vztahů a učitele i žáky jsme vedli k efektivnímu zapojení informačních technologií jako implicitního nástroje práci.

V průběhu projektu vzniklo několik metodických materiálů: modelový školní vzdělávací plán, metodika Inkluzívní škola, pracovní sešit Můj dům, moje planeta, ve kterém jsme přes průřezové téma enviromentální výchova zavedli do vyučování metody a organizační formy, které vedou k inkluzívnímu vyučování.