Čím je naše škola výjimečná

MG poskytuje úplné všeobecné středoškolské vzdělání gymnaziálního typu intelektově nadprůměrným dětem s přihlédnutím k jejich zvláštnostem a handicapům. Jednou z hlavních zásad gymnázia je respektování individuálních potřeb a předpokladů každého studenta. Studenti mají od prvního ročníku možnost vysoké profilace a ovlivňují tempo výuky v předmětech, které je zajímají nejvíce.

 • prostředí umožňující individuální přístup
 • věkově smíšené skupiny podle úrovně a zájmu
 • výuka na vysokých školách a vědeckých pracovištích
 • individuální konzultace podle potřeb studentů ve všech předmětech
 • nízký počet studentů ve třídách i ve skupinách
 • pestrá nabídka volitelných předmětů a kroužků
 • učitelé na vysoké odborné a pedagogické úrovni (velký podíl mužů v pedagogickém sboru)
 • učení v dvouhodinových blocích (možnost lépe se soustředit na daný předmět)
 • základní učebnice zdarma
 • spolupráce školy s psychology zaměřenými na problematiku vysoce nadaných dětí, kteří jsou k dispozici studentům a jejich rodičům
 • vlastní systém hodnocení (např. písemné slovní, bodové a procentuální, ocenění pomocí stipendií)
 • péče o studenty se specifickými poruchami učení (speciální pomůcky i pochopení pedagogů)
 • vytváření specifických podmínek pro výuku mimořádně nadaných dětí s Aspergerovým syndromem
 • doplňování výuky zajímavými projekty, přednáškami, exkurzemi, návštěvami výstav a divadel, výměnnými pobyty se zahraničními školami, setkávání s mimořádnými lidmi aj.
 • tradiční setkávání studentů, rodičů a pedagogů při neformálních akcích (vánoční besídka, Buďánkovský slunovrat aj.)