Provoz školy o letních prázdninách

V době letních prázdnin bude ve škole omezený provoz, k dispozici bude vedení školy nebo asistentka školy v těchto termínech a časech:

 
30.6.-4.7. 9-13 hodin
10.7. 9-13 hodin
14.-17.7. 9-13 hodin
20.-29.8. 9-13 hodin

V případě nutnosti je možné se telefonicky obrátit na vedení školy buď e-mailem (reditel@mensagymnazium.cz, nebo telefonicky na tel.: 731460985 (M. Kindlová).

 

Volná místa ve třídách

Upozorňujeme zájemce o studium, že máme poslední volná místa pro příští školní rok v těchto třídách: sexta, septima, oktáva.
Pro více informací volejte na tel.:724141928 (Mgr. M. Fatrová).

 

Soutěž Talent základek 2014 opět ožívá!!!!

Naši školu založila Mensa ČR, což je organizace sdružující na celém světě osoby s vysokým IQ. Pro přijetí na naši školu je tedy nezbytnou podmínkou dosáhnout minimální výše IQ 130 bodů, což je hranice pro označení mimořádně nadaného jedince. Testy, kterými se IQ v Čechách měří, jsou založeny především na obrazotvornosti, představivosti a logickém myšlení. Z toho vychází i poměrně nová soutěž, kterou vymyslela a pořádá již 7. rokem na celém území ČR Mensa České republiky za naší aktivní účasti, Logická olympiáda
V průběhu mnoha let, po které naše škola existuje (v loňském roce jsme oslavili 20. výročí), ale zjišťujeme, že k tomu, aby žák nebo student byl úspěšný, je potřeba mnoho dalších vlastností a aspektů, nejen vysoké IQ. Proto se snažíme na naší škole v průběhu studia rozvíjet v dětech nejen logické myšlení, tvořivost a obrazotvornost, ale také schopnost učit se, vyhledávat a třídit informace, všímat si světa okolo sebe a analyzovat ho, umět propojovat informace a vyvozovat závěry, prezentovat získané poznatky a vědomosti před veřejností, zapojit se do charitativních akcí a společenského dění v místě bydliště aj. A právě proto jsme se rozhodli navázat na soutěž pro talentované a bystré žáky a studenty - Logickou olympiádu - a rozšířit ji o novou soutěž Talent základek, která by zkoumala a rozvíjela právě ty schopnosti, vědomosti a kompetence, které žáci neuplatní v samotné Logické olympiádě.
Pro studenty se pořádá mnoho soutěží, převážná většina z nich je ale zaměřena buď sportovně nebo na znalosti a vědomosti v jednom konkrétním oboru (např. předmětové olympiády, literární soutěže, programátorské soutěže atp.). Tato naše soutěž je inovativní v tom, že skloubí několik různých schopností, dovedností a znalostí, a že vítězem bude jedinec, který má vynikající logické myšlení, k tomu skvělé všeobecné znalosti a ještě si všímá místa, kde žije. Tím se chceme trochu přiblížit k řeckému vzoru „kalokagathía“, kdy hledáme všestranně rozvinutého a nadaného jedince. Ale nejen hledáme, my se aktivně snažíme v žácích touto soutěží tyto schopnosti rozvíjet a podporovat. Tím, že se žáci budou chtít této soutěže zúčastnit, budou motivováni k tomu, že si vědomosti, znalosti a informace pro tuto soutěž důležité aktivně vyhledají a zjistí. Tím v nich podporujeme touhu po sebevzdělávání, schopnost vyhledávat a třídit informace, rozvoj logického myšlení, paměti a dalších psychologických charakteristik.

Soutěž Talent základek proběhla pilotně ve školním roce 2011/2012 na naší škole a byla určena pro žáky 1. stupně ZŠ na Praze 5, 6, 13 a 17. Zúčastnilo se jí tehdy celkem 42 dětí z prvního stupně ZŠ z Prahy 5, 6, 13 a 17. Záštitu nad soutěží převzaly starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková a starostka Prahy 6 Ing. Marie Kousalíková.
Starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková soutěž tehdy i zahajovala a předala za MČ Praha 17 drobné dárky. Vyhlašování výsledků se tehdy ujala společně s ředitelkou naší školy vedoucí odboru školství, kultury a sportu MČ Prahy 5 Mgr. Kateřina Kulíšková, která zastupovala starostu Prahy 5.
Ve školním roce 2014/2015 chceme tuto soutěž nejen obnovit, ale možná i rozšířit na další městské obvody.

Pravidla soutěže:
Soutěž bude letos zatím určena pro studenty 1. stupně ZŠ v Praze 5, 6, 13 a 17.

Soutěž bude mít jen 1 finálové kolo zvlášť pro každý obvod.

Finále proběhne během měsíce listopadu přímo v prostorách naší školy Mensa gymnázia na adrese Španielova 1111/19, Praha 17- Řepy (pavilon B2 v ZŠ Jana Wericha). Do obvodního kola postoupí vždy maximálně 15 nejlepších žáků z každého obvodu (celkem tedy 60 žáků z Prahy 5, 6, 13, a 17), kteří se zúčastní roku 2014 nominačního kola Logické olympiády, kterou pořádá Mensa České republiky, a umístí se do 15. místa ve své MČ v kategorii A v nominačním kole.

Ve finále se finalisté utkají ve dvou částech, které se budou lišit typem otázek. Na první blok otázek budou účastníci odpovídat písemně na papír, na druhou budou odpovídat pomocí hlasovacího zařízení ActivExpression a otázky jim budou promítány na interaktivní tabuli. Mezi oběma částmi bude 15minutová přestávka.

První část otázek se bude týkat všeobecného přehledu, který bude vybrán tak, aby přiměřeně odpovídal věku soutěžících. Tato baterie otázek se bude týkat sportu, filmů, pohádek a seriálů, společenského dění, literatury, zeměpisu, historie, matematiky, přírodopisu atd. Druhá část otázek se bude týkat příslušné městské části, rozlohy, počtu obyvatel, významných osobností v ní žijících dříve a nyní, důležitých sportovních, kulturních a společenských center, osobností ve vedení města, památek, lokálních periodik, kulturních akcí atp. Doporučujeme tedy, aby si soutěžící před soutěží prostudovali webové stránky příslušné MČ, ze kterých jsme čerpali při vytváření soutěžních otázek. V prvním ročníku soutěže se ukázalo, že si valná většina dětí dokázala poradit v první části testu s otázkami, které se týkaly našeho státu či kontinentu, ale nevěděly téměř nic o tom, kde mají ve svém okolí nejbližší sportoviště, koupaliště nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává a které známé osobnosti bydlí v jejich okolí.

Pro vítěze připravujeme zajímavé ceny. V předcházejícím ročníku to byly mobilní telefony, tablety a vstupenky do multikina, ohledně letošních cen se zatím nechte překvapit.

Registrujte se tedy již od 1.8.2014 do Logické olympiády a máte šanci postoupit do Talentu základek! Těšíme se na Vás!

 

Konference Ostrava

22. dubna 2014 se v Ostravě konala 2. pracovní konference „Učíme nadané žáky“, kterou pořádaly Jana Škrabánková a Renata Kovářová z PedF Univerzity v Ostravě. Po úvodních přednáškách byla odpolední část rozdělena do dvou sekcí – Diagnostika a vzdělávání nadaných žáků a Strategie vzdělávání nadaných žáků. V první sekci vystoupily kromě jiných i Marcela Fatrová (Strasti a slasti učitelů nadaných) a Barbora Kosíková (Vzdělávání nadaného dítěte od narození po maturitu), obě za Mensa gymnázium. Oba příspěvky byly účastníky velmi kladně hodnoceny především proto, že vycházely z dlouholetých praktických zkušeností s nadanými. z Mensa gymnázia se konference ještě účastnila speciální pedagožka Pavla Vošahlíková a učitel fyziky a chemie Martin Konečný. Na závěr se naše výprava podívala do Výzkumného centra edukačních a evaluačních procesů PedF OU, kde měla možnost podívat se, jak funguje zařízení Eye Tracker. Tohle unikátní zařízení začali v Ostravě používat mimo jiné k diagnostice nadaných.

 

Konference Dunajská Streda

10.-11. dubna 2014 se konala 7. mezinárodní konference o nadaných "Synergia nadania, talentu a tvorivosti ako faktor úspešného rozvoja spoločnosti" v Dunajskej Strede.

Naše partnerská bratislavská Škola pre mimoriadne nadané deti oslavila 20. výročí vzdělávání nadaných na Slovensku a 15. výročí své existence dvoudenní mezinárodní konferencí konanou pod záštitou ministra školství, vědy, výzkumu a sportu SR Dušana Čaploviča.
Kromě slovenských a českých účastníků se sešli odborníci z Finska, Maďarska, Slovinska, Rakouska a Ruska. Jolana Laznibatová, ředitelka Školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave, informovala přítomné o systému vzdělávání nadaných na Slovensku. Dále jsme se dozvěděli, že v Maďarsku začali před několika lety budovat síť pro nadané, která má za úkol podchytit a podporovat nadané děti. Tuto síť maďarští odborníci postupně chtějí vybudovat v celé Evropě, zatím je připojeno na 30 zemí. Více na http://www.talentcentrebudapest.eu/talentmap/. Ve Finsku sice nejsou nadaní vzděláváni separovaně, ale školy mnohem více individualizují výuku než u nás. Ve školách mají mnoho programů, které podporují rozvoj nadání. Ve Slovinsku byli nadaní v novém školském zákoně definováni nikoliv jako děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale jako skupina s dodatečnými a odlišnými potřebami. Školy jsou finančně podporovány. Gymnázium I.P. Pavlova v Kazani v Rusku je jednou z ruských škol, které cíleně podporují rozvoj nadání. Velký důraz je ve škole kladen na rozvoj celé osobnosti – na výtvarnou, hudební a tělesnou výchovu.
Z českých škol se na konferenci prezentovala ZŠ Čtyřlístek z Uherského hradiště, Open Gate z Babic a především naše škola - Mensa gymnázium. Velký úspěch měla přednáška školní psycholožky Jitky Hofmannové o typologii nadaných dětí a přednáška učitelek výtvarné výchovy Hany Šromové (její text přečetla Barbora Kosíková, protože se paní učitelce týden před konferencí narodil syn) a Hany Dočkalové o výchově výtvarným uměním. Mensa gymnázium dbá na to, aby se nadaní nejen vzdělávali, ale aby se rozvíjeli celkově jako osobnost, proto je zde věnována velká pozornost výchovám (výtvarné, hudební i tělesné). Magda Kindlová a Marcela Fatrová pohovořily o tom, jak funguje naše škola a paní ředitelka ještě večer všem zazpívala s místní kapelou.
Druhý den konference byl zaměřen více prakticky – přednášeli učitelé a rodiče nadaných. Z konference jsme si přinesli mnoho zajímavých podnětů, setkali se s mnoha zajímavými lidmi a dle ohlasů účastníků jsme velmi pozitivně zviditelnili naši školu.

2014_06_18-Konference Dunajská Streda 2014_06_18-Konference Dunajská Streda 2014_06_18-Konference Dunajská Streda

 

Konference Mensa pro rozvoj nadání 2014

Ve dnech 13. a 14.3.2014 se konala konference Mensy ČR s názvem Mensa pro rozvoj nadání, která přilákala okolo 200 zájemců z celé republiky. Byli to převážně učitelé z různých typů škol od mateřských po vysoké, psychologové, zástupci ČŠI, MŠMT, NIDV a krajských úřadů a dorazili i významní zahraniční hosté - MUDr. Ranko Rajović ze Slovinska, autor metody NTC Learning a člen pracovní skupiny pro nadané děti Mensy International. a PhDr. Jolana Laznibatová, CSc, zakladatelka a ředitelka Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave. Ve čtvrtek se konference konala v Poslanecké sněmovně a v pátek 14. března na naší škole, Mensa gymnáziu.
Na Mensa gymnáziu byl pro návštěvníky připraven bohatý program. Kromě účastníků mensovní konference, kterých přišlo přes 60, se k nám ještě přijeli podívat hosté-učitelé z partnerské Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave. V době mezi 9. a 14. hodinou mohli zájemci navštívit několik workshopů, kde se seznámili s metodami práce s nadanými studenty v nejrůznějších předmětech, např. v zeměpise, dějepise, matematice, literatuře, a většinou si je mohli vyzkoušet i sami na sobě. Nejvíce zájemců bylo o workshop s ukázkou práce s hlasovacím zařízení, kde naše kolegyně ukázala, že lze s touto novinkou pracovat i bez interaktivní tabule. Kromě toho bylo pro zájemce připraveno několik ukázkových hodin, kdy mohli pedagogové na vlastní oči vidět naše učitele při práci s nadanými přímo v praxi. K vidění byla výuka anglického jazyka, literatury, fyziky, matematiky, zeměpisu, biologie, základů společenských věd a výtvarné výchovy.
Podle dotazníkového šetření se návštěvníkům na našich konferenčních workshopech a ukázkových hodinách líbilo, odcházeli spokojeni a obohaceni o nové nápady, které jim budou přínosem pro jejich další praxi.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem vyučujícím, kteří se zapojili do konference a přispěli k jejímu zdárnému průběhu ať už jako aktivní tvůrci workshopů nebo ukázkových hodin, či jako organizační pomocníci. Také děkujeme všem studentům, kteří v ukázkových hodinách dobře pracovali, vytvářeli tvůrčí atmosféru a byli vstřícní k požadavkům učitelů i vedení školy a tím přispěli k dobré prezentaci školy. Foto z konference najdete ve fotogalerii.

 

Den Země

Dne 6.5.2014 se na Řepích uskutečnil již tradiční Den Země. Naši studenti si připravili 3D model splachovacího záchoda, deskovou hru s environmentálními tématy, ukázku přírodních zdrojů elektřiny (např. z pomeranče, brambor aj.), alternativní zdroje energie (solární panel, větrná elektrárna a vodní turbína), poznávačka hornin, kvíz na environmentální téma s hlasovacím zařízením Active Expression a mnoho dalších soutěží a her. Část expozic se nacházela venku před školou, část byla v našich učebnách. Návštěvníci Dne Země byli ve věku od MŠ až po SŠ.

 

Zájezd Anglie, Skotsko

Ani letošní školní rok nebyl výjimkou a se studenty z různých ročníků jsme se zúčastnili poznávacího zájezdu do Velké Británie. Tentokrát byl naším cílem Wales a střední Anglie a strávili jsme tam nezapomenutelné dny.
Již při cestě tam jsme měli zážitek z trajektu, který nás převezl z Rotterdamu do města Hull, odkud to byl už jen kousek do Liverpoolu – města, které proslavila skupina Beatles a muzeum této slavné skupiny jsme také navštívili.
Další zastávky byly v historických městech Chesteru a Conwy, kde jsme se mohli obdivovat nejen středověkým památkám, ale v Conwy i přímořské atmosféře a samozřejmě všudypřítomnému deštivému počasí, které Britové berou jako „normální“.
Ubytování v rodinách bylo velice příjemné a studenti byli nadšení vstřícným přijetím – někteří byli dokonce na závěr pochválení rodinami, že jejich angličtina je výborná (což jsme zase s povděkem kvitovali my učitelé).
Závěrečný den jsme strávili v Londýně a jelikož se počasí trošku umoudřilo, mohli jsme si v klidu prohlédnout několik památek a celou výpravu jsme zakončili u „Londýnského oka“.

Petr Kubačák

 

Konference Budapešť

Ve dnech 8.-10.5. se v maďarské Budapešti konala mezinárodní konference Talentday, které se zúčastnila za naši školu Mgr. Mária Kuková, která má již bohaté zkušenosti s účastí a vystupováním na mezinárodních konferencích, především pro učitele matematiky. Na konferenci se sjeli nejznámější odborníci z celého světa na problematiku vzdělávání nadaných dětí (Maďarsko, Slovinsko, Velká Británie, USA, Finsko, Izrael aj.) a předávali si zkušenosti jak ze školní praxe, tak z rozšiřování povědomí o talentovaných dětech a tvorbě sítí organizací, které jim nabízejí kvalitní programy pro jejich rozvoj.

 

Konference o nadání - 10.-11.4.2014 Dunajská Streda

Naše partnerská bratislavská Škola pre mimoriadne nadané deti oslavila 20. výročí vzdělávání nadaných na Slovensku a 15. výročí své existence dvoudenní mezinárodní konferencí konanou pod záštitou ministra školství, vědy, výzkumu a sportu SR Dušana Čaploviča.Kromě slovenských a českých účastníků se sešli odborníci z Finska, Maďarska, Slovinska, Rakouska a Ruska. Jolana Laznibatová, ředitelka Školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave, informovala přítomné o systému vzdělávání nadaných na Slovensku. Dále jsme se dozvěděli, že v Maďarsku začali před několika lety budovat síť pro nadané, která má za úkol podchytit a podporovat nadané děti. Tuto síť maďarští odborníci postupně chtějí vybudovat v celé Evropě, zatím je připojeno na 30 zemí. Více na http://www.talentcentrebudapest.eu/talentmap/. Ve Finsku sice nejsou nadaní vzděláváni separovaně, ale školy mnohem více individualizují výuku než u nás. Ve školách mají mnoho programů, které podporují rozvoj nadání. Ve Slovinsku byli nadaní v novém školském zákoně definováni nikoliv jako děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale jako skupina s dodatečnými a odlišnými potřebami. Školy jsou finančně podporovány. Gymnázium I.P. Pavlova v Kazani v Rusku je jednou z ruských škol, které cíleně podporují rozvoj nadání. Velký důraz je ve škole kladen na rozvoj celé osobnosti – na výtvarnou, hudební a tělesnou výchovu.
Z českých škol se na konferenci prezentovala ZŠ Čtyřlístek z Uherského hradiště, Open Gate z Babic a především naše škola - Mensa gymnázium. Velký úspěch měla přednáška školní psycholožky Jitky Hofmannové o typologii nadaných dětí a přednáška učitelek výtvarné výchovy Hany Šromové (její text přečetla Barbora Kosíková, protože se paní učitelce týden před konferencí narodil syn) a Hany Dočkalové o výchově výtvarným uměním. Mensa gymnázium dbá na to, aby se nadaní nejen vzdělávali, ale aby se rozvíjeli celkově jako osobnost, proto je zde věnována velká pozornost výchovám (výtvarné, hudební i tělesné). Magda Kindlová a Marcela Fatrová pohovořily o tom, jak funguje naše škola a paní ředitelka ještě večer všem zazpívala s místní kapelou.
Druhý den konference byl zaměřen více prakticky – přednášeli učitelé a rodiče nadaných. Z konference jsme si přinesli mnoho zajímavých podnětů, setkali se s mnoha zajímavými lidmi a dle ohlasů účastníků jsme velmi pozitivně zviditelnili naši školu.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na šk. rok 2014/2015.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení podle registračních čísel najdete zde.

 
Registrační číslo body přijetí/nepřijetí
2014123 200 přijat
2014113 159 přijat
2014109 153 přijat
2014120 152 přijat
2014102 146 přijat
2014103 146 přijat
2014105 146 přijat
2014106 146 přijat
2014107 146 přijat
2014112 146 přijat
2014117 146 přijat
2014119 146 přijat
2014122 146 přijat
2014124 146 přijat
2014125 146 přijat
2014127 146 přijat
2014129 146 přijat
2014135 146 přijat
2014110 145 přijat
2014118 145 přijat
2014128 145 přijat
2014132 145 přijat
2014114 144 přijat
2014501 144 přijat
2014115 143 přijat
2014116 142 nepřijat
2014121 141 nepřijat
2014104 140 nepřijat
2014101 134 nepřijat
2014126 85 nepřijat
2014131 85 nepřijat
2014134 83 nepřijat
2014130 83 nepřijat
2014133 83 nepřijat
2014111 45 nepřijat
2014108 44 nepřijat
 

Konference Mensa pro rozvoj nadání 2014

Ve dnech 13. a 14.3.2014 se konala konference Mensy ČR s názvem Mensa pro rozvoj nadání, která přilákala okolo 200 zájemců z celé republiky. Byli to převážně učitelé z různých typů škol od mateřských po vysoké, psychologové, zástupci ČŠI, MŠMT, NIDV a krajských úřadů a dorazili i významní zahraniční hosté - MUDr. Ranko Rajović ze Slovinska, autor metody NTC Learning a člen pracovní skupiny pro nadané děti Mensy International. a PhDr. Jolana Laznibatová, CSc, zakladatelka a ředitelka Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave. Ve čtvrtek se konference konala v Poslanecké sněmovně a v pátek 14. března na naší škole, Mensa gymnáziu.

Na Mensa gymnáziu byl pro návštěvníky připraven bohatý program. Kromě účastníků mensovní konference, kterých přišlo přes 60, se k nám ještě přijeli podívat hosté-učitelé z partnerské Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave. V době mezi 9. a 14. hodinou mohli zájemci navštívit několik workshopů, kde se seznámili s metodami práce s nadanými studenty v nejrůznějších předmětech, např. v zeměpise, dějepise, matematice, literatuře, a většinou si je mohli vyzkoušet i sami na sobě. Nejvíce zájemců bylo o workshop s ukázkou práce s hlasovacím zařízení, kde naše kolegyně ukázala, že lze s touto novinkou pracovat i bez interaktivní tabule. Kromě toho bylo pro zájemce připraveno několik ukázkových hodin, kdy mohli pedagogové na vlastní oči vidět naše učitele při práci s nadanými přímo v praxi. K vidění byla výuka anglického jazyka, literatury, fyziky, matematiky, zeměpisu, biologie, základů společenských věd a výtvarné výchovy.

Podle dotazníkového šetření se návštěvníkům na našich konferenčních workshopech a ukázkových hodinách líbilo, odcházeli spokojeni a obohaceni o nové nápady, které jim budou přínosem pro jejich další praxi.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem vyučujícím, kteří se zapojili do konference a přispěli k jejímu zdárnému průběhu ať už jako aktivní tvůrci worshopů nebo ukázkových hodin, či jako organizační pomocníci. Také děkujeme všem studentům, kteří v ukázkových hodinách dobře pracovali, vytvářeli tvůrčí atmosféru a byli vstřícní k požadavkům učitelů i vedení školy a tím přispěli k dobré prezentaci školy. Foto z konference najdete ve fotogalerii.

 

Přijímací řízení

Všem zájemcům o studium na naší škole připomínáme:

Pokud jste již uspěli v testech IQ, můžete se nyní objednávat na test struktury inteligence, což je další krok pro přijetí. Jedná se o asi půlhodinový pohovor se školní psycholožkou, kde bude zjišťován studijní potenciál studenta a další předpoklady pro studium na naší škole.

V případě zájmu o test struktury inteligence se objednávajte na tel.257328786 (sekretariát).
Termíny: libovolná středa 9-13:30 hodin

Pokud již máte testy struktury inteligence za sebou, a budete podávat přihlášku kes studiu, věnujte pozornost následujícím informacím.

Pokud budete podávat přihlášku na naši školu, připomínáme termín podání přihlášky, a to do 15.3.2012.

Přihlášku posíláte nebo nosíte sami na vybranou školu. Přihláška ke studiu je ke stažení na našem webu www.mensagymnazium.cz (pozor, má dvě strany!). Na přihlášku nevyžadujeme potvrzení od lékaře, termíny přijímacího řízení pro první kolo přijímacího řízení jsou 23.4. a 24.4.2014. Podrobnější informace též na našem webu v sekci Přijímací řízení.

Přejeme všem úspěch při přijímacím řízení.

 

Představení Démoni na slunci - muzikál z autorské dílny studentky oktávy Lenky Svobodové

Co byste udělali, kdybyste dnes zjistili, že Vaše životní láska má HIV? Byl by zítřek stejný?

Zveme Vás na studentský muzikál Mensa gymnázia a zároveň charitativní představení, jehož výtěžek studenti věnují na konto nadace Dobrého anděla.

Datum a čas: 11.06.2014 - 19:00
Kde: Divadlo Za plotem
Autor: Lenka Svobodová
Vstupné: 100,- Kč

Lístky možno objednat na facebookových stránkách představení www.facebook.com/events/260680037447066/ nebo přes e-mail smajlenka@email.cz, vstupenky možno zakoupit též na místě.

 

Student oktávy v hitparádě Óčka!!!!

Student oktávy naší školy se dostává pod pseudonymem Jakub Ondra do povědomí veřejnosti díky svému hudebnímu talentu! Od příležitostného zpívání na ulici se dostává na přední příčky hitparád! Čtěte a poslouchejte na http://www.bravoweb.cz/stars/devatenactilety-kluk-z-prazske-ulice-miri-do-hitparad-8117.

 

Den otevřených dveří – 22.1.2014

Zveme všechny zájemce o studium na náš Den otevřených dveří, který se uskuteční 22.1.2014. Ten první (20.11.2013) Den otevřených dveří byl ve znamení projektů, kdy jsme se rozhodli nechat návštěvníky nahlédnout do našeho know how projektových dnů. Ty probíhají tak, že studenti si připravují ve skupinách prezentace, akce, exkurze či didaktické hry k danému průřezovému tématu (např. environmentální výchova, myšlení v evropských a globálních souvislostech, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, multikulturní výchova atd.) pro ostatní studenty. Tento model se velmi osvědčil a pro obě skupiny - prezentující i posluchače - je tato forma přínosem. Návštěvníci Dne otevřených dveří tak mohli shlédnout jednak tvorbu zajímavých posterů jako výsledek projektů, skvělé prezentace na interaktivních tabulích nebo zábavné didaktické hry k danému tématu.

Tento lednový Den otevřených dveří bude probíhat tradičně - od 10 do 13:45 hodin budou k nahlédnutí ukázkové hodiny v jednotlivých třídách, např. matematika, fyzika, přírodopis, anglický jazyk, český jazyk, hudební výchova, dějepis, ZSV aj. Návštěvníci uvidí zajímavé pokusy, práci s mikroskopy, nové pomůcky a práci s naším nejnovějším hitem- hlasovacím zařízením.

Od 12 hodin organizuje školní Klub deskových her Herní odpoledne, kde si budou moci zájemci zahrát známé i méně známé deskové hry a vyzkoušet si logické myšlení při různých hlavolamech a kvízech.

Od 14 hodin proběhne testování IQ, neboť jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130. V rámci bezproblémového a včasného zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese http://www.mensa.cz/testovani-iq, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Zájemci o testování mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním, který je také k dispozici na výše uvedené stránce. Cena: 290,- Kč dospělí, 190,- Kč děti od 8 let a studenti do 26 let (po předložení průkazu). Dále má nárok na slevu 50 Kč ten, kdo v cvičném IQ testu, který je dostupný na stránkách www.mensa.cz dosáhne IQ > 130 a předloží o tom důkaz, tj. vytištěnou poslední stránku s výsledkem.

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, a pro uchazeče o studium na vyšším stupni gymnázia v budoucí kvintě, ale navštívit nás mohou i zájemci o studium v jiných ročnících, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál. Zájemci o studium a jejich rodiče mohou získat na Dnu otevřených dveří především informace o škole.

 

Má úsečka lichý počet bodů?

Také vám někdy vrtalo hlavou, jestli je nekonečno sudé nebo liché? Naší studentce tato otázka nedala spát a tak natočila hned několik zajímavých videí na velmi podobné téma. Na této stránce (umis­ucit.khanovaskola.cz/kristyna­smidova) se společně s Kristýnou můžete zamyslet nad tím, jestli je nekonečný počet bodů na úsečce a dalších útvarech sudý nebo lichý. Zde také můžete pro videa hlasovat a podpořit je tak v soutěži Umíš učit? Ukaž se! Držíme palce, ať se v soutěži zadaří! :­)

Více o soutěži, kterou pořádá Khanova škola, se můžete dozvědět zde (umis­ucit.khanovaskola.cz) a zde (umis­ucit.khanovaskola.cz/kristyna­smidova).

 

Vážení a milí rodiče, studenti, učitelé a přátelé školy!

Nachýlil se konec dalšího roku, a tak dovolte, abychom Vám všem popřáli krásné a bohaté Vánoce prožité v klidu a míru.
Do nového roku 2014 přejeme Vám všem hlavně hodně zdraví a také trochu štěstí.
Ať se Vám splní všechna Vaše přání.

 

Publikační činnost kolegyně PhDr. E. Patákové

V prosinci vyšla kniha „Metody tvorby úloh pro nadané žáky“ autorky PhDr. Evy Patákové (naší učitelky matematiky).
Kniha se zabývá tvorbou náročných a netradičních úloh z metodologického hlediska. Publikace má tři cíle:
1) Jak napovídá název knihy, hlavním cílem je seznámit čtenáře s různými metodami tvorby úloh pro nadané žáky. Předkládané metody jsou obecné, je možné je využít i k tvorbě snadných či návodných úloh. Jejich síla však tkví hlavně v možnostech tvořit s minimem námahy zajímavé, náročné a originální úlohy, které vycházejí z aktuálních potřeb učitele při práci s nadaným žákem a které mají potenciál nadaného žáka maximálně rozvinout. Vytváření náročných úloh „šitých nadanému žákovi na míru“ koresponduje s dnešními požadavky individualizace ve výuce a rovněž akcentuje dnešní pohled na nadání jako specifickou vzdělávací potřebu.
2) Druhým cílem je vytvoření sbírky netradičních úloh, které učitel či rodič může vzít a přímo předložit žákům. Sbírka je netradiční v tom, že úlohy nejsou řazeny podle obtížnosti ani podle tématu, ale podle geneze vzniku. Proto je také upuštěno od tradičního číslování úloh, kdy se v každé kapitole začíná Úlohou 1, a pro úlohy je zavedeno kontinuální číslování přes celou knihu.
3) Mnohé z předkládaných metod je možné využít nejen pro práci učitele za účelem vytvoření úloh pro nadané žáky, ale také jako aktivitu pro žáky. Cílem takových aktivit bývá většinou jak rozvoj tvořivého myšlení žáka, tak rozvoj jeho matematických dovedností (např. prozkoumáním určitého tématu z různých úhlů pohledu prostřednictvím generování vlastních úloh či vlastního kladení otázek). Možnosti takového využití aktivit jsou v příslušných kapitolách rovněž nastíněny.
Autorka se tvorbě úloh věnuje dlouhodobě (např. je členkou Úlohové komise Matematické olympiády, tvoří úlohy i do jiných soutěží). Kniha je završením jejího pětiletého úsilí na studování a vytváření metod tvorby úloh, během této doby byly mnohé výstupy prezentované na didakticko-matematických konferencích (českých i mezinárodních). Metody prezentované v knize autorka odzkoušela na Pedagogické fakultě se studenty učitelství při výuce předmětu „Matematický talent a jeho rozvoj“ a rovněž s našimi studenty při výuce matematiky na Mensa gymnáziu.

2013_12_27-Metody

 

Jsme Dobrými anděly!!!

Jak jsme avizovali před oslavou 20. výročí existence školy, věnovali jsme veškerý výtěžek z akce na konto nadace Dobrý anděl. Nakonec jsme předali na konta potřebným celých 18.000 Kč!!! Všem, kteří naším prostřednictvím přispěli, moc děkujeme, a mohou si letos odškrtnout jeden dobrý skutek. A my věříme, že i díky nám bude mít někdo krásné Vánoce a o nějaký ten dárek navíc pod stromečkem.

 

Zájezd do Slovinska

Ve dnech 12.-13.12.2013 se uskutečnil zájezd studentů naší školy do Slovinska. Hlavním cílem bylo uspořádání meziškolního turnaje mezi naší školou a 3 slovinskými školami (Osnovna šola Kidričevo, Osnovna šola Ormož a Osnovna šola Cirkovce) v deskových hrách, na což jsme získali příspěvek v podobě grantu od Magistrátu hlavního města Prahy.
Zápolilo se v šachu, piškvorkách, Člověče, nezlob se, ve hře UNO a dalších hrách (Blokus, Carccassone,Osadníci z Katanu, Ubongo aj.) Součástí naší návštěvy byla i prohlídka dvou ze tří škol. Obě školy se zaměřují stejně jako my na vyhledávání nadaných studentů a následnou péči o ně. Na to jsou velmi nadstandardně vybaveny – kromě skvěle vybavených odborných učeben se zázemím i personálním obsazením- psychologové a speciální pedagogové.
Naše výprava byla přijata královsky – v obou školách byl pro nás připraven skvělý program, takže jsme se ani chvíli nenudili- kromě turnaje jsme se zúčastnili krátce výuky, prohlédli jsme si obě školy, školy pro nás připravily i vystoupení pěvecká, taneční a recitační a také besedu se světoznámým slovinským horolezce Viki Grošeljem. Také jsme zavítali na historickou památku – hrad v Kidričevu, kde jsme shlédli i výstavu tradičních slovinských masek. Večer pro nás slovinští přátelé připravili noční bojovku pro smíšená družstva s plněním vědomostních úkolů. Pro studenty bylo také přínosem, že veškerá komunikace probíhala převážně v angličtině, takže si mohli procvičit teoretické znalosti prakticky a nenuceně. Kromě toho si mohli vyzkoušet, že slovanské jazyky mají mnoho společných slov. Vyučující při společných debatách probírali problémy školství a zároveň si vyměňovali inspirativní zkušenosti. A nakonec jsme se domluvili, že toto setkání rozhodně nebylo poslední a že návštěvníky ze Slovinska uvítáme v roce 2014 v Praze. Doufáme, že se jim u nás bude líbit stejně jako naší výpravě ve Slovinsku!

 

Zpráva o turnaji v šachu

V sobotu 23. listopadu byl v budově Mensa gymnázia v pražských Řepích uspořádán první šachový turnaj ze série Přeborů Prahy mládeže jednotlivců. Za organizací kromě mé osoby stojí ještě Pražský šachový svaz a v neposlední řadě Mensa gymnázium o.p.s. Turnaj byl hrán v několika věkových kategoriích a zúčastnilo se ho celkem 88 chlapců a dívek převážně z pražských oddílů. Mimopražská účast byla bohužel omezena jen na výpravu z nedalekého Buštěhradu. Prostředí školy bylo pro turnaj ideální, kategorie hrály nerušeně v různých místnostech a rodiče měli spoustu místa na posezení a odpočívání od hrajících ratolestí. Od mnoha rodičů na mne padaly dotazy ohledně školy, které jsem rád zodpověděl a doporučoval následně návštěvu dne otevřených dveří.
Vojtěch Rut, za organizační tým

 

PROGRAMOVÝ TÝDEN 200 LET OD BITVY NÁRODŮ U LIPSKA – EVROPA DNES – Lipsko 4.- 8.11.2013

Studenti tercie a kvarty strávili v termínu 4. - 8. 11. 2013 týden ve strašidelném zámku Bahratal (www.kasimir.de), který slouží jako vzdělávací středisko a který leží na německo-české hranici na úpatí krásných Labských pískovců, na programovém týdnu pořádaném při příležitosti 200 let od Bitvy národů u Lipska. Vzhledem k tomu, že šlo o dotovaný projekt, byly náklady na akci velmi minimální. Programu se kromě studentů z naší školy zúčastnili i studenti z jedné německé školy, což vedlo jednak k nutnosti konverzovat v cizím jazyce, jednak k navázání spolupráce a kontaktů s touto školou v Německu. Podařilo se vytvořit jedinečnou kombinaci zprostředkování historie a mezinárodního setkání mládeže. Studenti si mohli prohlédnout historické originální scény bitvy v Lipsku a okolí a historická místa v Čechách - Nakléřov, Chlumec, Přestanov a Ústí nad Labem s historickými originálními materiály týkajícími se Bitvy národů. Součástí programu byla i zážitková pedagogika a interkulturní metody. Byla to skvělá akce, která sloužila jako ideální doplněk ke školní výuce. Večer před odjezdem si studenti společně zahráli interkulturní tematickou hru “200 let od Bitvy národů – Evropa dnes”, po jejímž vyhodnocení následovala diskotéka a následný ranní odjezd domů.

 

Pražská polymerová společnost-desátý sraz 8.12.2013

Přihlašování na prosincový sraz začalo. ANO, i nováčci se mohou přihlásit, i začátečníci bez vybavení se mohou přijít podívat, může zkrátka přijít úplně kdokoli. L. Marečková

 

PROGRAMOVÝ TÝDEN 200 LET OD BITVY NÁRODŮ U LIPSKA – EVROPA DNES – Lipsko 4.-8.11.2013

Studenti tercie a kvarty strávili v termínu 4. - 8. 11. 2013 týden ve strašidelném zámku Bahratal (www.kasimir.de), který slouží jako vzdělávací středisko a který leží na německo-české hranici na úpatí krásných Labských pískovců, na programovém týdnu pořádaném při příležitosti 200 let od Bitvy národů u Lipska. Vzhledem k tomu, že šlo o dotovaný projekt, byly náklady na akci velmi minimální. Programu se kromě studentů z naší školy zúčastnili i studenti z jedné německé školy, což vedlo jednak k nutnosti konverzovat v cizím jazyce, jednak k navázání spolupráce a kontaktů s touto školou v Německu. Podařilo se vytvořit jedinečnou kombinaci zprostředkování historie a mezinárodního setkání mládeže. Studenti si mohli prohlédnout historické originální scény bitvy v Lipsku a okolí a historická místa v Čechách - Nakléřov, Chlumec, Přestanov a Ústí nad Labem s historickými originálními materiály týkajícími se Bitvy národů. Součástí programu byla i zážitková pedagogika a interkulturní metody. Byla to skvělá akce, která sloužila jako ideální doplněk ke školní výuce. Večer před odjezdem si studenti společně zahráli interkulturní tematickou hru “200 let od Bitvy národů – Evropa dnes”, po jejímž vyhodnocení následovala diskotéka a následný ranní odjezd domů.

 

Schola Pragensis - Kongresové centrum 21.-23.11.2013

Kdo byl ve dnech 21.-23.11.2013 v Kongresovém centru, mohl navštívit přehlídku pražských středních škol Schola Pragensis. Náš stánek č. 412 patřil mezi velmi oblíbené. Zájem byl o hlavolamy, kterých bylo na stánku okolo 40 a zájemci si mohli vyzkoušet je složit či vyřešit logické kvízy. Za to ti nejlepší z řešitelů mohli dostat jako tradičně poukaz na IQ testování v Mense ČR zdarma. Kromě toho mohli návštěvníci u našeho stánku získat spoustu informací o škole, letáček s meme komiksy a IQ v prášku. Myslím, že každý, kdo se u stánku zastavil, vycítil skvělou atmosféru, která na škole vládne mezi žáky, pedagogy a mezi studenty a pedagogy. Foto ve fotogalerii.

 

Pražská polymerová společnost Vás zve na akci.

Všichni, kdo rádi tvoříte z polymerové hmoty, přijďte v neděli na akci Pražské polymerové společnosti na naší škole. Naše škola poskytuje prostory této společnosti k akcím, na kterých vznikají krásné výtvory z polymerové hmoty. Navštivte stránky https://www.facebook.com/groups/liemspps.

Pražská polymerová společnost

 

Dny otevřených dveří – 20.11.2013 a 22.1.2014

Zveme všechny zájemce o studium na naše Dny otevřených dveří, které se uskuteční 20.11.2013 a 22.1.2014. Ten první (20.11.2013) Den otevřených dveří bude ve znamení projektů. Rozhodli jsme se první den otevřených dveří nechat návštěvníky nahlédnout do našeho now how projektových dnů. Ty probíhají tak, že studenti si připravují ve skupinách prezentace, akce, exkurze či didaktické hry k danému průřezovému tématu (např. environmentální výchova, myšlení v evropských a globálních souvislostech, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, multikulturní výchova atd.) pro ostatní studenty. Tento model se velmi osvědčil a pro obě skupiny - prezentující i posluchače - je tato forma přínosem. Návštěvníci Dne otevřených dveří tak budou moci shlédnout jednak tvorbu zajímavých posterů jako výsledek projektů, skvělé prezentace na interaktivních tabulích nebo zábavné didaktické hry k danému tématu.
Zároveň budou moci zájemci o studium a jejich rodiče získat informace o škole, někteří si jistě zahrají se školním klubem deskových her a opravdoví zájemci o studium se pustí do vyplňování IQ testu ve 14 hodin, což je jedna z podmínek pro přijetí na naši školu.
Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, a pro uchazeče o studium na vyšším stupni gymnázia v budoucí kvintě, ale navštívit nás mohou i zájemci o studium v jiných ročnících, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál. Od 12 hodin organizuje školní Klub deskových her Herní odpoledne, kde si budou moci zájemci zahrát známé i méně známé deskové hry a vyzkoušet si logické myšlení při různých hlavolamech a kvízech. Od 14 hodin proběhne testování IQ, neboť jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130. V rámci bezproblémového a včasného zaslání výsledků IQ na adresu uchazečů o studium je nutné se předem přihlásit na webové adrese http://www.mensa.cz/testovani-iq, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Zájemci o testování mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním, který je také k dispozici na výše uvedené stránce. Cena: 290,- Kč dospělí, 190,- Kč děti od 8 let a studenti do 26 let (po předložení průkazu). Dále má nárok na slevu 50 Kč ten, kdo v cvičném IQ testu, který je dostupný na stránkách www.mensa.cz dosáhne IQ > 130 a předloží o tom důkaz, tj. vytištěnou poslední stránku s výsledkem.
Přijďte, těšíme se na Vás!

 

Výšlap na Sněžku - 2. ročník

Vážení rodiče, studenti,
dovoluji si pozvat studenty všech tříd našeho gymnázia na již druhý ročník trhlé akce: Výšlap na Sněžku, kde se studenti budou snažit překonat 1602 m jen pomocí schodů v budově školy. Níže naleznete oficiální pozvánku, kterou je v případě zájmu třeba nechat podepsat rodiči.
P.S. Ano, budou za účast body do tělocviku.
Martin Kalivoda

Výšlap na Sněžku - 2. ročník
!Se bude konat 8 – 9.11.2013 od 18:00!
(Ano, opět to bude v budově školy)
Bude stát 250,- na osobu
Je určen pro VŠECHNY studenty školy: prima – oktáva
Po úspěšném loňském prvním ročníku výšlapu na Sněžku bych Vás rád pozval na již druhý ročník praštěné buďánkovské akce! O co se jedná? Stejně jako minulý rok vybíhat schody ve škole tak dlouho, dokud nevyšlapete 1603m! Budeme rozdělovat tituly: šmatlavých plazůňů, kulhavých lezůňů a betelných šplhůňů! Na který titul máš ty? Nachystané občerstvení pro „závodníky a horaly“ je samozřejmostí. Ve škole si po jistě úspěšném zdolání „Sněžky“ můžete odpočinout a přespat do rána, tak si nezapomeňte karimatky a spacáky!
Letos nás bude čekat pár inovací v kategoriích! Můžete si vybrat z možností:
• Turista (Převýšení ze Špindlu – 718m.n.m. na Sněžku – 1602m.n.m.)
• Horal (kompletní převýšení z 0m na 1602m)
• Mallory* (Horal + zátěž + oblečení aneb: Vzít vlastní krosnu (bágl a obléct se jako správný horolezec z 30. let))
Na výšlap se prosím hlaste osobně u mě v kabinetu TV. Přihlášeni budete odevzdáním této přihlášky podepsané zákonným zástupcem a předáním startovacího poplatku 250,-. Budu se těšit na hojnou účast na 2. ročníku výšlapu.
Martin Kalivoda

 

Krajské kolo Logické olympiády na Mensa gymnáziu

Krajská kola se konají ve všech krajích v pátek 8.11.2013.
Krajské kolo pro Kraj Praha se koná 8.11.2013 od 9:00 - 14:30.
Soutěžit se bude v Mensa gymnáziu, které sídlí v ZŠ J.Wericha - Španielova 1111, Praha 6 - Řepy. Hlavní vchod do ZŠ není vchodem do gymnázia, je třeba budovu obejít zezadu a u tělocvičen už najdete vstup do gymnázia.
Kategorie A+B 9:00. Ukončení v 11:30.
Kategorie C 12:00. Ukončení v 14:30.
Markéta Houšková - 605 925 315, Martin Kalivoda, praha@logickaolympiada.cz
S sebou si vezměte psací potřeby, je povolena kalkulačka (není povolena kalkulačka na mobilním telefonu). Starší 15 let si nezapomeňte občanský průkaz. Každý soutěžící na krajské kolo přinese podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící mladší než 15 let jej nechají podepsat rodiči (zákonným zástupcem), ostatní jej mohou podepsat sami.

 

Myšlení v souvislostech

Zprávu z konference "Myšlení v souvislostech" ke stažení zde

 

Výsledky nominačního kola Logické olympiády-kat. B

Celkem se v kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 15514 řešitelů, z toho v kraji Praha 1024 studentů. Z našich studentů se do krajského kola probojovali hend 3 studenti, a to s následujícícm umístěním v kraji:

11.-12. Dudek, Krystof (tercie)
24.-26. Dedek, Petr (sekunda)
34.-40. Olšák, Radek (tercie)

Všem krajským finalistům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!

 

Pro všechny, kdo se DNES chystají na oslavu 20. výročí Mensa gymnázia, o.p.s.!!!!

Šíří se mylná informace, že se oslava koná v Klubu Mlejn. NENÍ TOMU TAK, akce se koná ve SPOLKOVÉM DOMĚ na adrese K VIDOULI 727, PRAHA 5. Nejlépe se na místo dostanete autobusem č. 174 (mimo jiné jede přes metro Luka) nebo autobusem č. 168 (jede přes metro Hůrka a Nové Butovice) a vystoupíte na stanici Nárožní. Pokud bydlíte poblíž nebo je to možné, nechte doma své osobní automobily a přijeďte MHD, v okolí objektu nejsou ideální podmínky pro parkování, parkovat lze v okolních ulicích. Parkování před objektem bude vyhrazeno pro účinkující.
Tímto Vás všechny ještě jednou srdečně zveme.

S pozdravem
M. Fatrová, Mensa gymnázium, o.p.s.

 

Naučná stezka na Řepích

Spolupráce našeho Mensa gymnázia s MČ Praha 17 byla úspěšně završena vytvořením dvou tabulí z celkem 17 zastavení Naučné stezky Řepy (http://www.repy.cz/mc/naucna-stezka-repy). Stezka byla původně součástí našeho projektu Modernizace a zvyšování kvality výuky biologie, na který jsme získali grant z fondů OPPA, bohužel tato část projektu byla z grantu vyškrtnuta. Díky rozhodnutí MČ Prahy 17 se podařilo spojit síly a k realizaci naučné stezky nakonec došlo.

Na zpracování dvou tabulí se podílela předmětová komise biologie a chemie pod vedením pana učitele Mgr. Jaroslava Štercla, který společně s paní učitelkou Mgr. Janou Jilemnickou a za  spolupráce s Planetáriem Praha vytvořili tabuli číslo 9.  Tabuli č. 10 zpracoval kolega PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D.

Všechny Vás srdečně zveme jednak na slavnostní otevření stezky dne 28.9.2013 v 10 hodin na konečné stanici tramvaje č. 9 a 10 před nádražím Řepy, jednak kdykoli na její prohlídku.

Naučná stezka na Řepích 1 Naučná stezka na Řepích 2

 

Oficiální pozvánka-plakát na oslavu 20. výročí vzniku školy

Oficiální pozvánka-plakát na oslavu 20. výročí vzniku školy

 

Tisková zpráva k oslavě 20. výročí od založení školy

Tisková zpráva k oslavě 20. výročí od založení školy

 

Konference Mensa pro rozvoj nadání

Vážení učitelé,

rádi bychom Vás pozvali na Konferenci Mensa pro rozvoj nadání, zaměřenou na vzdělávání a identifikaci nadaných dětí a Kluby nadaných dětí.

Termín: středa 13. listopadu 2013
Místo: Prostějov, Národní dům, Vojáčkovo nám. 1

Bližší informace o konferenci včetně on-line přihlášky najdete na stránce deti.mensa.cz/konference. V příloze najdete také informační letáček.

Přihlašujte se prosím co nejdříve, počet míst je omezen.

Těšíme se na setkání s Vámi i na Vaše náměty a nápady.

Tomáš Blumenstein, Dana Havlová, Hana Kalusová, Lenka Šnajdrová
organizační tým konference

 

Pozvánka na seminář Tvorba logických úloh

Vážení učitelé,

rádi bychom Vás pozvali na seminář nazvaný Tvorba logických úloh, který se bude konat v pondělí 25. listopadu 2013 v Praze.

Hlavním lektorem bude PhDr. Eva Patáková z Katedry matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která se na tvorbu úloh odborně specializuje. Je členkou Úlohové komise Matematické olympiády, členkou Mensy ČR, na mezinárodní úrovni se zapojuje do přípravy soutěže Matematický klokan a rovněž vyučuje matematiku na Mensa gymnáziu.

Seminář se bude zabývat různými způsoby tvorby úloh pro nadané žáky (např. metoda „Co když ne-?“, využití kreativních technik, ...). Vše bude dokládáno na množství netradičních úloh. Dále bude ukázán způsob, jak pomocí tvorby úloh jako konkrétní aktivity pro žáky rozvíjet tvořivost, matematické dovednosti i schopnost kooperace žáků.

Seminář je cílen převážně na učitele druhého a třetího stupně školy. Zúčastnit se mohou i učitelé prvního stupně, protože metody prezentované na semináři jsou obecné a dobře použitelné i pro mladší děti. Je však třeba počítat s tím, že veškeré ukázkové úlohy budou z látky stupně druhého a třetího.

V případě zájmu se prosím přihlašujte co nejdříve na stránce http://goo.gl/PVvvQQ. Maximální počet účastníků je omezen na 30. Další přihlášení se budou zobrazovat pod čarou a budeme s nimi počítat jako s případnými náhradníky, kdyby se uvolnilo místo. Současně s přihláškou prosím zašlete platbu registračního poplatku na účet uvedený v on-line přihlášce. Jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo, které jste vyplnili v přihlášce.
Za vývojový tým webu deti.mensa.cz

Lenka Šnajdrová
šéfredaktorka webu

 

Zahájení školního roku

Vážení studenti, rodiče,

Zahájení výuky pro studenty SEKUNDY-OKTÁVY proběhne v pondělí 2.9.2013 v 8:30 hodin. Tento den bude probíhat program ve škole do 9:30 hodin.

Pro studenty PRIMY proběhne zahájení školního roku v 9:30 hodin, ve stejnou dobu také začíná schůzka pro rodiče nových primánů.

V úterý 3.9.2013 budou probíhat třídnické hodiny v době od 8:30 do 13 hodin, při kterých budou kromě jiného vydávány učebnice.

Ve středu 4.9. již bude probíhat kompletní dopolední výuka podle rozvrhu jednotlivých tříd, tj. od 8:30 do 13:45. V prvním týdnu ještě neprobíhají POUZE ODPOLEDNÍ volitelné semináře a cizí jazyky.

S pozdravem a přáním úspěšného zahájení školního roku

M. Fatrová, zástupkyně ředitelky