Volná místa v třídách

Naše škola má v některých třídách včetně primy ještě několik posledních volných míst. Případní zájemci se mohou informovat e-mailem na adrese reditel@mensagymnazium.cz nebo telefonicky na čísle 731 760 985 nebo 724 141 928.

Poznávací zájezd do Skotska 2010

Jako každý školní rok, i letos jsme se studenty vyrazili na poznávací zájezd do zahraničí. Tentokrát bylo cílem naší cesty Skotsko. Kromě samotného Skotska jsme se cestou tam zdrželi také v Yorku a Birminghamu, na cestě zpět jsme pak strávili celý den v Londýně.

Ve Skotsku jsme si nenechali ujít setkání s příšerou Nessie z jezera Loch Ness (někteří studenti toto monstrum opravdu zahlédli a vyfotili), navštívili jsme muzeum zybývající se historií a výrobou whisky (ochutnávka k velkému zklamání studentů byla pouze pro pedagogický doprovod) a skotskou historii jsme si přiblížili formou návštěvy několika hradů.

Pobyt byl oživen tím, že jsme byli ubytovaní v rodinách, počasí nám vyšlo nad očekávání, takže považuji tento zájezd za velice zdařilý.

Petr Kubačák

Exkurze do Českého krasu

Exkurze septimy do Českého krasu aneb „Českým krasem za Hagenem“ uspořádané v rámci oslav Evropského dne parků.

O této akci jsme se dozvěděli z letáčku, který nám poslala paní RNDr. Irena Jančaříková, proto jí hned v počátku děkujeme, a to nejen jí, ale všem lidem, kteří se na této akci podíleli.

Naše putování započalo na Smíchovském nádraží, kde jsme nastoupili do vlaku a přesně v 8:17 22. května jsme vyrazili do Karlštejna. Během cesty se k nám přidali ještě dva účastníci František Hůla a Honza Paukert, kteří přistoupili v Řevnicích. V Karlštejně jsme vystoupili a vyrazili směrem k poště (cestou jsme obdivovali Budňanskou skálu se svým stratotypem hranice dvou geologických útvarů siluru a devonu), kde jsme dostali mapu (obr. 2, 3) s vyznačenými kontrolami a kartičku (obr. 1), která se nám po cestě bude zaplňovat inkoustem od razítek z různých přírodovědných kontrol. Na kontrole číslo dvě jsme se seznámili s plazy, ptáky a rostlinami Českého Krasu. Jakmile jsme dostali razítko, začalo hustě pršet. Opravdu to začalo velmi pěkně…Nálada a tempo bylo potěšující. Vytáhli jsme větrovky anebo spíš dešťovky… Cestou jsme se naučili poznávat naše tři druhy javorů (javor mléč/Acer platanoides/, klen /Acer pseudoplatanus/ a javor babyku /Acer campestre/), viděli jsme sleziník tečkovaný (Asplenium trichomanes), který rostl na devonských vápencích. Pršelo a lilo jako z konve, ale my jsme si to štrádovali skrze louky a lesy směrem ke kontrole číslo tři – k lomům Mořina. V areálu lomů Mořina jsme navštívili štoly, kde jsme se dozvěděli o historii dobývání zdejších vápenců a dále naše cesta v podzemí byla zpestřena krásou lomového jezera, kde jsme pozorovali plovoucí ryby. Na konci cesty v podzemí jsme byli velmi vtipně obohaceni setkáním s Hagenem. Cestou od konce zpátky jsme ještě pozorovali malé krápníky. Okolo půl dvanácté jsme již šlapali po žluté turistické značce na Malou Ameriku, kde jsme se seznámili s hřibem satanem a dalšími houbami rostoucími v Českém krasu. Poté jsme šli habrovými porosty a přes louky jsme dorazili na Paní horu, kde jsme si trochu „zabotanizovali“. Každá rostlinka měla na sobě své jméno. Nejvíce nás však potěšila fialová barva mateřídoušky a krásně o samotě rostoucí jalovce (Juniperus communis). Z Paní hory jsme šli z kopce, kde jsme začali cítit naše vazy v kolenou, zvláště pak udatný František se držel statečně a cestu z kopce zvládl, i když kolena měl po operaci. Pod horu jsme přešli loučku a pak do kopce a na kontrole číslo šest jsme se setkali s dendrologií. Bylo nám zadáno deset druhů dřevin dub zimní (Quercus petraea), dub šípák (Quercus pubescens), líska obecná (Corylus avellana), hloh jednoblizný (Cratageus monogyna), jilm horský (Ulmus glabra), habr obecný (Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre), javor mléč (Acer platanoides) nepoznali jsme akorát jeřáb břek (Sorbus torminalis) a jeřáb muk (Sorbus aria). Ale od velmi příjemného usměvavého a fousatého pána jsme se dozvěděli, jak se jednotlivé stromy poznají a jak se dají poznat. Listy jeřábu muku jsou totiž zespoda bíle plstěné a liší se svým okrouhlým tvarem od listů jeřábu břeku, který má listy široce oválné a podobně jako u javorů jsou rozčleněné v šest až deset trojúhelníkovitých laloků se špičkami, které směřují dopředu. Od této kontroly jsme ještě spatřili v lese bažanku vytrvalou (Mercurialis perennis) a ještě neodkvetlý plicník lékařsky (Pulmonaria officinalis). Sedmá kontrola byla v bývalých Solvayových lomech, kde jsme se snažili určovat horniny. Určování šlo zejména Honzovi, který určil všechny horniny: řeporyjský vápenec, diabas, rohovce, zlíchovský vápenec s rohovci a jemné slídnaté břidlice.

Po oražení papírku jsme se vydali prostory lomů do Svatého Jana pod Skalou. U kříže nad Svatým Janem pod Skalou jsme obdivovali pěchavu vápnomilnou (Sesleria albicans), která byla součástí naší samokontroly. Oko půl třetí naše silné nohy dorazili do Svatého Jana pod Skalou, kde jsme se napili z léčivého pramene a obdivovali sladkovodní holocénní pěnovce neboli travertiny. V ekocentru Kavyl jsme obdrželi každý diplom a dostali poslední razítka a obdivovali krásu netopýra rezavého (Nyctalus noctula). Unavení, ale štastní z krásného dne a nových poznatků a nejen přírodovědných a kulturních zážitků jsme se autobusem vydali směrem do Prahy.

Akce se vydařila a nakonec vysvitlo i sluníčko.

Simona Čábelová, František Hůla, Jan Paukert a Tomáš Kočí

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení

3. kolo přijímacího řízení se koná 2. 6. 2010 od 8:30 hodin. Přijímáme studenty do primy i do kvint. Kritéria přijímacího řízení najdete v sekci Škola. Přihlášky do 3. kola si můžete stáhnout zde a odevzdávat osobně nebo posílat poštou do 1.6.2010. Více informací na tel. 724 141 928, 731 460 985 nebo 257 328 786.

Návštěva mešity

Více informací zde.

Příjmací řízení 2010

Přihláška standardizovaná MŠMT je ke stažení ve formátu microsoft excel.

Ve školním roce 2010/2011 otevíráme 1 třídu primu pro obor 79-41-K/81 gymnázium všeobecné pro uchazeče z 5. ročníků ZŠ. Zároveň přijímáme uchazeče i do 1. ročníků vyššího stupně gymnázia, tj. do kvint.

Termíny 1. kola přijímacího řízení jsou: 28.4.2010 a 5.5.2010.

Další kola PZ budou vyhlášena pouze v případě, že se kapacita třídy nenaplní v prvním kole.

Po splnění jednotných kritérií přijímacího řízení přijímáme uchazeče i do ostatních tříd naší školy v průběhu celého školního roku.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 najdete v sekci Škola.

Instrukce k průběhu přijímacího řízení

Před odevzdáním přihlášky – do 15. března

* Obstarat si 3 přihlášky k přijímacímu řízení na SŠ
* Vyzvednout si v ZŠ zápisový lístek
* Vyplnit 3 přihlášky a nechat si zapsat prospěch na ZŠ – zapisuje se prospěch za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.
* Odevzdat přihlášky přímo ředitelce SŠ do 15. března. Naše škola nevyžaduje výstupní hodnocení ani lékařské potvrzení.

Do doby přijímacích zkoušek – do 22. dubna

Škola pořádá přijímací zkoušky:

* Přijímací zkoušky se budou konat v termínu 28.4. a 5.5. 2010.
* Pozvánka na přijímací zkoušky Vám přijde nejpozději dva týdny před určeným termínem
* Nemůžete-li se z vážných důvodů přijímacího pohovoru zúčastnit, omluvit se nejpozději do 3 dnů a očekávat sdělení náhradního termínu.
* V případě, že při přijímacím řízení uspějete, škola Vám pošle rozhodnutí o přijetí do 3 pracovních dnů od ukončení přijímacího řízení.

Po zaslání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

V případě přijetí:

* Do 5 pracovních dnů od doručení nebo převzetí rozhodnutí zaslat nebo osobně předat řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek, který odevzdáte, můžete vzít jednou zpět a odevzdat ho na jiné škole.

V případě nepřijetí:

* Do 3 pracovních dnů od doručení/předání rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí.
* Zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
* Nevyjde-li odolání, podívat se na volná místa ve 2. kole. Ve druhém, případně dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Míra Olšák opět boduje

Největší matematický mozek naší školy je opět nejlepší! Umístil se na první místě mezi řešiteli Matematického klokana. Gratulujeme a těšíme se na další uspěchy.

Beseda se synem šamana

V pondělí 26.dubna navštíví naši školu etnolog, cestovatel a bývalý velvyslanec v Kolumbii a Ekvádoru Ing. Mnislav Zelený - Atapana. V rámci jeho návštěvy proběhnou dvě přednášky s následnou diskuzí na téma Indiáni tropických pralesů. Přednášky budou určeny zejména studentům obou kvint v rámci rozšíření výuky zeměpisu (bioklimatické pásy) a vybraným zájemcům z ostatních tříd.

Mnislav Zelený vystudoval Vysokou školu zemědělskou a Filosofickou fakultu UK. Postgraduální studia absolvoval na univerzitě v Limě (Peru). Je vynikajícím znalcem etnik žijících na území Jižní Ameriky. U pralesního kmene Yawalapi byl adoptován šamanem a přijal jméno Atapana.

Je spoluzakladatelem a bývalým prezidentem Latinskoamerické společnosti a zakladatelem nadace Velká Amazonie na ochranu pralesů a indiánů v nich žijících.

Publikační činnost: - kromě několika set článků:

Malá encyklopedie bohů a mýtů Jižní Ameriky

Malá encyklopedie šamanismu

Duch s rozkvetlým penisem

Věříme, že setkání s touto zajímavou osobností bude pro studenty obohacením a inspirací.

Marta Ptáčková

MG první v pražském přeboru v šachu

Šachové družstvo MG ve složení Joel Jančařík, Vít Rosenbaum, Vojtěch Rut, Jindřich Paukert a Václav Rut jako náhradník dnes vyhrálo pražský přebor škol!!!. Vítězství před druhým velmi silným celkem gymnázia Heyrovského bylo těsné, zato náskok týmů na prvních dvou místech byl velký. Celkem hrálo 11 družstev.Toto vítězství znamená účast v republikovém kole, které se hraje 20.-21.4.

Gratulujeme!!!

Herní klub na MG

Na Gymnáziu Buďánka vznikl Herní klub Mensy. Klub se nachází v klubovně Mensy a je otevřen 2x v týdnu, a to v pondělí od 11:30 do 13:30 a ve čtvrtek od 13:30 do 15:30. Kromě toho je po dohodě možnost kdykoliv v týdnu otevřít klubovnu pro větší počet zájemců.

Vedoucí Herního klubu MG je Jakub Žofčák.

V klubu se budou hrát známé i méně známé deskové hry, kromě toho bude klub organizovat celoškolní turnaje v některých hrách, Dny plné her a další podobné akce.

Mensa pronajala klubu startovní balíček her na dobu neurčitou za 1Kč, další stolní hry klubu zapůjčili či věnovali sami studenti. Kromě startovního balíku si kluby budou moci dále nakupovat hry pro klubové účely za klubovní ceny (sleva cca 20% oproti MC). I přesto klub uvítá zapůjčení či věnování libovolných stolních her, které už nepotřebujete.

Zveme všechny zájemce o aktivní trávení volného času, aby přišli posedět a zahrát si staré známé i zbrusu nové společenské hry. Klub je přístupný nejen studentům školy, ale i široké veřejnosti.

Beseda s novinářkou MF dnes

Dne 25.3. se konala beseda s Janou Blažkovou, novinářkou Mladé fronty dnes, pro studenty sexty a septimy. Studenti se dozvěděli o mechanismech vzniku vydání novin, dotazy studentů se týkaly především objektivity zpravodajství, cenzury atd. P. Blažková byla zájmem a znalostmi studentů velmi příjemně překvapena a projevila zájem takovouto akci kdykoli zopakovat. Více informací o akci lze nalézt zde.

Beseda o Indii a Nepálu

Dne 26.3.2010 od 10 hodin proběhla beseda studentů kvart s panem Ivanem Marusičem, majitelem sítě obchodů SANU BABU, do kterých dováží zboží z Indie a Nepálu. P. Marusič seznámil studenty se životem v těchto dvou zemích, kde několik měsíců pobýval v rámci studentské expedice a poté s nimi začal obchodovat a objevil nový svět, okouzlující kulturu a úplně odlišný způsob života a umí o svých zážitcích velmi poutavě vyprávět. Studenti se tak dozvěděli spoustu zajímavých informací od člověka přímo z "terénu", což je vždy záživnější než "suché" informace z knih a časopisů. Indie je země protikladů a extrémů, země, kterou budete milovat i nenávidět zároveň, země domluvených sňatků a kast, Nepál zemí, kde věznice pořádají "Den otevřených dveří". Více informací o akci lze nalézt zde.

M. Olšák druhý v ústředním kole MO!

Vynikajícího výsledku dosáhl M. Olšák ze třídy oktávy v Ústředním kole matematické olympiády. Umístil se na 2. místě a díky tomu se zúčastní výběrového soustředění před Mezinárodním kolem MO, které se bude konat 12.-16.4.2010 v Kostelci nad Černými lesy. Gratulujeme ke skvělému výsledku a budeme držet palce ohledně nominace do ústředního kola.

Úspěch našich studentů v projektu CEFLA

Velkého úspěchu dosáhli naši studenti (pod vedením svých vyučujících a pod organizační „taktovkou“ pana M. Kalivody) v oboru anglického jazyka, kde se jich více než třicet zapojilo do akreditačního programu společnosti SCIO (projekt CEFLA) s cílem získat uznávané certifikáty z AJ. Naši studenti dosáhli v testování skvělých výsledků, většina z nich splnila náročnější limity a získala nárok na vyšší stupeň certifikátu. Například většina přihlášených starších studentů (mezi nimi ale také dva kvintáni) si zajistila nárok na certifikáty úrovně B2 (odpovídají požadavkům k „malé“ státní zkoušce z AJ) – z naší školy této úrovně dosáhlo více než 83% zúčastněných studentů, u ostatních škol průměr činí necelých 59% zúčastněných studentů, všichni ostatní zúčastnění studenti – starší i mladší (např. několik i ze sekundy a tercie) – dosáhli úrovně B1 (což odpovídá požadavkům k maturitní zkoušce z AJ)

Toto nám opět potvrdilo již dlouho známou skutečnost, a to výbornou úroveň kompetencí a znalostí AJ u velké části našich studentů a vysokou úroveň výuky tohoto stěžejního cizího jazyka na naší škole.

V těchto dnech studenti obdrželi platné certifikáty.

Natáčení TV Nova

Dne 18.2.2010 natáčela na naší škole televize Nova se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů rozhovor o netholismu, což je závislost na internetu a počítačových hrách. Kolega Martin Kalivoda se na naší škole specializuje na tuto problematiku, je považován za jednoho z odborníků v této oblasti, spolupracuje s krajskou metodičkou prevence pro Prahu a je často zván i na školení pro metodiky prevence na školách. Tento rozhovor bude vysílán za 2-3 týdny v rámci pořadu Střepiny. Kromě toho projevili reportéři zájem o spolupráci se školou v rámci reportáže o nadaných dětech, který by byl také součástí pořadu Střepiny.

Pozorování a sčítání vodního ptactva

V rámci seminární práce jsme se rozhodli provést pozorování a následné sčítání avifauny Vltavy. Naše pozorování proběhlo ve dnech 10. a 17. února 2010 v ranních hodinách, a to od půl osmé do půl desáté. Navštívili jsme lokality u Železničního mostu, Palackého mostu, splav před Mánesem, mostu Legií, Novotného lávku a shromaždiště mezi Čertovkou a Malostranskou stanicí metra. Z běžně zimujících ptáků jako jsou labutě velké (Cygnus olor), lysky černé (Fulica atra), kachny divoké (Anas platyrhynchos), rackové chechtaví (Larus ridibundus) jsme zaznamenali velmi početná hejna kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo), menší skupinky poláků chocholaček (Aythya fuligula) a poláků velkých (Aythya ferina). Ojediněle například u Mánesa několik osamělých jedinců slípky zelenonohé (Gallinula chloropus), potápky malé (Podiceps ruficolis), zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) a jednu lovící volavku popelavou (Ardea cinerea). Za Mánesem (17.2. 2010) pak osamělého samce a pak poblíž Novotného lávky osamělou samici morčáka velkého (Mergus merganser). Pod Karlovým mostem jsme pak zahlédli několik osamělých jedinců racka bouřního (Larus canus).

Větší překvapení nás však zastihlo na „náplavce“ poblíže stanice metra Malostranská, kde jsme kromě velkého množství kachen divokých (Anas platyrhynchos), lysek černých (Fulica atra) a racků chechtavých (Larus ridibundus) objevili také osamělou kachničku karolínskou (Aix sponsa) společně se zrzohlávkou rudozobou (Netta rufina) a nejmenší kachnu samičku od čírky obecné (Anas crecca).

Naše ornitologické exkurze budou pokračovat vždy jeden den v týdnu v ranních hodinách a přesné počty o výskytu pozorovaných ptačích druhů budou součástí seminární práce studentů Pavla Kantnera a Vojtěcha Košťíře z primy. Naše zjištěná pozorování budou zveřejněna na internetových stránkách naší školy pro případné zájemce z řad studentů a širší veřejnosti.

PhDr. Tomáš Kočí Ph. D.

Více informací o akci lze nalézt zde.

Maturitní ples oktávy MG

Studenti oktávy Vás srdečně zvou na svůj maturitní ples, který se bude konat dne 9.4.2010 od 19 hodin v Hotelu Praha na Praze 6. Ples bude tentokrát ve stylu benátské noci, proto povinnou rekvizitou je škraboška, která bude pro zájemce k zapůjčení i na místě. Vstupenky jsou k dispozici u studentů oktávy, eventuelně na e-mailu kvarta.budanka@seznam.cz. Více informací na http://ples2010.budanka.cz.

Kulturní projekt – výtvarné semináře

Celého projektu se zúčastní frekventanti výtvarných seminářů, tj. Počítačové grafiky, Grafického designu a Výtvarné výchovy dne 12.2. 2010 od 9:15 do 15:30 hodin.

První část programu:Kino IMAX společně s MŠMT a odborníky z Výzkumného ústavu pedagogického a Přírodovědecké fakulty UK připravilo vzdělávací projekt pro školy, který má pomoci učitelům rozvíjet ve studentech ucelený a integrovaný pohled na svět, který nás obklopuje. Prostřednictvím filmu si studenti uvědomí spojitost mezi jednotlivými podněty, objeví způsob, jakým svět funguje, a získají zkušenosti ze světa, o kterém se učili ve škole. Prožitek z filmu bude doplněn řadou výukových aktivit čerpajících z metodických listů k danému filmu. Program zahrnuje vzdělávací film Avatar, práci s pracovními sešity a didaktickými pomůckami a motivační soutěže. První část programu bude probíhat od 9:15 do 13:30 hodin.

Druhá část programu: Studenti navštíví výstavu Grafika roku v Clam-Gallasově paláci, která představuje 195 nejlepších českých grafických prací roku 2009. Druhá část programu bude probíhat v době od 13:30 do 15:30 hodin.

Úspěch ve Scio testech

Na podzim se naše škola zúčastnila testování Stonožka od společnosti Scio. Jeden z našich studentů primy Pavel Kantner získal v těchto testech ocenění za výborné výsledky v testování šestých tříd, neboť se umístil mezi nejlepšími studenty ve Scio testech z matematiky. Bližší informace získáte zde.Ocenění společnosti Scio
Gratulujeme!!!

Česká televize - Nehasit, hořím: Matyáš Kosík 3. 2. 2010, 15:25 hodin na ČT 1

Ve středu 20.1.2010 3.2.2010 od 15:25 hodin můžete na ČT 1 shlédnout dokument o studentu kvarty naší školy Matyáši Kosíkovi, který má mimořádné znalosti z fyziky, chemie, biologie a dalších věd a kromě toho sbírá stará elektronková rádia.

Pohádka Ať žijí rytíři – Štěpán Krtička

Kdo se v pátek 8.1.2010 díval od 20 hodin na ČT 1, mohl vidět v pohádce Ať žijí rytíři v jedné z hlavních rolí našeho studenta tercie Štěpána Krtičku. Toto není jeho první účinkování v televizi. Již předtím si zahrál v dalších filmech jako Taková normální rodinka, Past na Ježíška, Trapasy, Třikrát do černého s Miroslavem Donutilem, O dívce, která šlápla na chléb, Dítě hvězdy, Jsi chytřejší než páťák, Intriky lásky, v reklamě na Colgate, Milky way, Emco, BeBe sušenky, Šunka (pro Německo), Sazka. často je využíván i v dabingu: Tarzan 2 (Tarzan), Medvědí bratři 2 (Koda), Záchranáři u protinožců (Jacob), Lessie se vrací, Šach mat, Spiderman 3, Piráti z Karibiku3, Lovci pokladů, Ztraceni, Malí hrdinové, Robinsonovi, Bambi 1 a 2, Za plotem, Příběh žraloka, Aristokočky, Sedmé nebe (Simon), Zoufalé manželky (Porter), Parker, Preston, Viking Viky (Viky), Elmův svět, Kapitán Flamingo a desítky dalších. Gratulujeme k pěkným výkonům!

Projekt EU Učíme se interaktivně

Mensa gymnázium, o.p.s. získalo částku 4,2 mil. z fondů EU (OPPA) na svůj projekt Učíme se interaktivně. Cílem tohoto projektu, který bude probíhat 1.3.2010 - 31.7.2012, je zlepšení podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele na Gymnáziu Buďánka.

Dojde k zavedení jednotného ICT systému pro většinu všeobecně vzdělávacích předmětů. Toho bude dosaženo vyšším využíváním interaktivních tabulí, e-learningu a digitalizovaných studijních podkladů ve výuce.V rámci projektu bude na škole modernizována ICT technika a vytvořeno jednotné informační prostředí, umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály ve výuce. Tyto materiály budou vytvořeny samotnými pedagogickými pracovníky školy, případně externími odborníky. Všechny uvedené prostředky budou začleněny do inovovaného školního vzdělávacího programu.Žáci tak ve výsledku budou moci při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti, působení na více smyslů a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky.

M. Olšák postoupil do ústředního kola MO!

Student oktávy Miroslav Olšák postoupil do ústředního kola Matematické olympiády v kategorii A. Potvrdil tak opět svůj mimořádný talent, díky kterému se zúčastnil ústředního kola i loňský školní rok a umístil se na skvělém 9. místě. Věříme, že letos se mu bude dařit ještě lépe a bude opět vybrán do nominace na středoevropské kolo.

Festival Jeden svět 2010

Studenti kvart se dne 16.3.2010 od 10 hodin v kině Světozor zúčastní školní projekce dvou filmů pořádaných v rámci Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů Jeden svět 2010.Jedná se o dvojprojekci "Návrat do zaslíbené Země" a "Jedovatý plamen". Filmy svou tematikou spadají jednak do výuky zeměpisu, jednak do průřezového tématu Enviromentální výchova.Více informací na http://www.jedensvetnaskolach.cz/festival

Martin Štěpán opět ve skvělé formě

Zimní olympiády dětí a mládeže ČR, která se konala minulý týden v Liberci na Ještědu si přivezl Martin Štěpán, žák MG Buďánka, kvarta B, dvě medaile. Stal se tak jedním z neúspěšnějších reprezentantů Středočeské krajské reprezentace. V obřím slalomu získal bronzovou medaili za třetí místo, když zajel v druhém kole nejlepší čas ze všech startujících. Další den se ve slalomu vytáhl dokonce na druhé místo. Více informací o akci lze nalézt zde: http://www.odm2010.cz/. Detaily pak na: http://www.odm2010.cz/GalleryIndexGallery94.aspx, http://www.odm2010.cz/alpske.aspx

Návdavkem si ještě o víkendu na Moravě dojel na republikových závodech pro 4. místo ve slalomu a 2. místo v obřím slalomu (viz. Galerie).Gratulujeme!

Workshop J4 – příprava ke studiu na VŠ

Dne 4.2.2010 se 4 studenti naší školy zúčastní workshopu, který pořádají společnosti AIESEC, Junior Achievement,ESN s JCI v prostorách VŠE Praha a který je zaměřen na některé praktické dovednosti, které studenti zužitkují na libovolných VŠ. Na workshopu se studenti dozvědí, co je pro ně důležité, v čem jsou dobří a kam by chtěli v budoucnu směřovat, jak správně prezentovat projekt, jak vyjet studovat do zahraničí, jak se zorientovat v ekonomice aj.

Den otevřených dveří – 20. 1. 2010

Dne 20.1.2009 Vás zveme na Den otevřených dveří. V rámci dne otevřených dveří seznámíme uchazeče o studium a jejich rodiče s chodem školy, od 10 hodin se budou moci návštěvníci zúčastnit výuky, být svědky zajímavých fyzikálních a chemických pokusů, prohlédnout si práce studentů a hovořit se zástupci školy. Od 12 hodin organizuje ve škole společnost Mensa ČR Herní odpoledne, kde si budou moci všichni zájemci zahrát nejrůznější známé či méně známé deskové hry, logické hlavolamy a procvičit si tak fantazii, tvořivost, kombinační schopnosti a logické myšlení. Od 14 hodin proběhne testování IQ nových uchazečů, neboť jednou z podmínek přijetí na naše gymnázium je IQ nad 130. Pro návštěvníky je připraveno malé občerstvení. Těšíme se na Vás.

Zájemce o testování v rámci Dne otevřených dveří prosíme z důvodu bezproblémového a rychlého vyřešení výsledků z připravovaného IQ testování, aby se na testování přihlásili nejlépe předem (možno i v den testu). Zájemci, kteří budou přihlášeni předem, dostanou výsledek v mnohem kratším čase než osoby přes web nepřihlášené. Děkujeme.

Výstava Minulost lékařství a léčitelství

Dne 2.2.2010 se třídy kvinty zúčastnily v rámci Výchovy ke zdraví výstavy Minulost lékařství a léčitelství v Českých zemích od středověku do počátku 20.st. Výstava se konala na Novoměstské radnici v Praze a pořádala ji Novoměstská radnice ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny a o.p.s. Felicius. Studenti na ní získali informace o léčení lidí i zvířat v minulosti, očkování, hygieně, morových a jiných epidemiích, desinfekci, chirurgii, prohlédli si herbáře, lékařské nástroje, pomůcky i učebnice. Výstava byla jedinečná jednak díky skvělé prezentaci, jednak tím, že některé informace a předměty by studenti jinde marně hledali.

Výstava Stíny na jevišti

V pátek 8.1.2010 se studenti semináře Počítačová grafika zúčastnili výstavy Stíny na jevišti, která se konala ve Veletržním paláci. Na výstavě byly k vidění ukázky rekvizit čínského stínového divadla, celkem 47 souborů uměleckých děl, které připravilo Čínské muzeum národního umění při příležitosti oslav 60. výročí diplomatických vztahů mezi Čínou a ČR.

Fotomaraton – sexta & septima

Ve dnech 5.-6.2.2010 se zúčastní studenti sexty a septimy tzv. fotomaratónu. Sextáni a septimáni dostanou časový limit 24 hodin. V rámci tohoto časového úseku budou mít za úkol pořídit 12 fotografií na 12 různých témat. Začátek akce bude v pátek 5.2. ve 20 hodin, konec v sobotu 6.2. ve 20 hodin. Každou fotografii účastníci doprovodí krátkým textem (min.1slovo, max. 5vět, zákaz citátů, jen vlastní nápady). Fotky nemusejí mít společné zaměření (krajina, lidé, svoboda, nenávist...), spíš půjde o to, jak se studentům podaří různá témata propojit. Tyto fotografie pak budou vyvěšeny na chodbách školy a 3 nejlepší budou oceněny. Technickou a uměleckou kvalitu fotografií zhodnotí vyučující výtvarných oborů, souhru obrazu s textem, vnitřní návaznost a souvislost fotografií navzájem bude hodnotit pořadatelka této akce a vyučující českého jazyka Mgr. Pavla Umlaufová.

Martin Štěpán dojel druhý v slalomu!!!

Poté, co se Martinovi Štěpánovi z kvarty A podařilo vyhrát republikový závod v obřím slalomu, tedy žákovský závod nejvyšší úrovně pořádaný v ČR, (viz http://www.czech-ski.com/alpske-discipliny-novinky-druhe-letosni-rkz-se-nesly-ve-znameni-obrich-slalomu), zúčastnil se jako člen reprezentačního žákovského družstva 48. ročníku tradičního mezinárodního závodu Skiinterkritéria v Říčkách, kde dojel v pátek 22.1.2010 ve slalomu na 9. místě a v sobotu skončil v obřím slalomu na neuvěřitelném druhém místě! Na závodech byly kromě kompletní české špičky také nejlepší Slováci, výborné výpravy z Holandska, Švédska, Anglie a Polska. Celkem bylo na startu 50 lidí ze 14 států. Zde najdete fotografii z vyhlašování a výsledky z obou dnů a odkaz na místní zpravodajství: http://www.skiricky.cz
Gratulujeme k obrovskému úspěchu!!!!

Výstava výtvarných prací studentů Buďánky a autorské čtení 15. 12. 2009–3. 1. 2010

Ve dnech 15.12.2009 – 3.1.2010 proběhla v galerii Podkroví v Husově ulici č. 9 na Praze 1 výstava výtvarných prací studentů MG. Naši studenti jsou neobyčejně zvídaví a tvořiví, tomu odpovídá i jejich výtvarná tvorba – na výstavě byla k vidění malba a kresba, grafika, fotografie a jiné výtvarné objekty až po krátké animované filmy.

Vernisáž výstavy proběhla dne 15.12.2009 od 18:30.Vernisáž zahájila PhDr. Daniela Vodáčková, psycholožka, která se zabývá kromě jiného i arteterapií. Ta ocenila nejednoznačnost v umění. „A s tím souvisí také ona glumovsko-smeagolovská nejednoznačnost. Nejsme dobří ani špatní, svět může být bezpečný i nebezpečný zároveň, smutný i hravý, s hranami ostrými i oblými.“ Také vyzdvihla význam školy pro tvořivost studentů: „Je hezké a taky správné, jestliže škola sama je místem pro hru a tvořivost. Svět lze jistě dobývat prostřednictvím tzv. divergentního myšlení – pomocí logických operací. To, co nás propojuje s onou mnohovrstevnatostí bytí, je schopnost přemýšlet a prožívat vícesměrně, metaforicky, v obrazech a dalších smyslových modech. A tak k chvále nejednoznačnosti připojuji taky chválu gymnáziu Buďánka, místa, které umožňuje svým studentům dojít k celistvosti.“

Hudební produkci na vernisáži zajistil Vojta Nižňanský z kvinty. Součástí vernisáže byla i ochutnávka autorského čtení, které se uskutečnilo následující den 16.12.2009 ve stejných prostorách od 18 do 19 hodin. Četli se texty krátké i delší, veselé i vážné, povídky, básně a kramářská píseň. Všechny texty však měly jedno společné – originalitu, hravost, tvořivost.

Výstava byla z části prodejní, výtěžek z prodeje půjde na výtvarné pomůcky. Děkujeme všem návštěvníků za milé zápisy v návštěvní knize a zakoupení uměleckých předmětů, kterým přispěli na výtvarné pomůcky částkou 6 000 Kč! Děkujeme!

Exkurze do elektrárny Temelín 14. 12. 2009

V pondělí 14.12.2009 se vybraní studenti školy mohli zúčastnit exkurze do \jaderné elektrárny Temelín v doprovodu vyučujícího Martina Kulhánka. Součástí exkurze byla kromě jiného prohlídka muzea, návštěva simulátoru a areálu elektrárny. Všechny shlédnuté objekty a prostory byly opravdu zajímavé. Pro všechny studenty, kteří se jí zúčastnili, to byl nevšední a rozhodně i velmi poučný zážitek.

Svátek sv. Mikuláše 4. 12. 2009

Na svátek sv. Mikuláše nás navštívil Mikuláš s anděly a čertem. Čert si chtěl nejdřív odnést do pekla pana zástupce Brdka kvůli neohlášené písemce z dějepisu, ale nakonec se nechal obměkčit krásným úryvkem z Máchova Máje, kterou mu přednesla paní zástupkyně Fatrová.

Logická olympiáda 30. 11. 2009

Logická olympiáda je soutěž pro studenty 1.-5. ročníku ZŠ a 1.-4. ročníku SŠ, kterou pořádá náš zřizovatel, Mensa ČR. Nejedná se o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Z naší školy se základního kola zúčastnili téměř všichni studenti vyššího stupně gymnázia, tj. od kvint po oktávu. Ze základního kola se do krajského probojovalo 5 nejlepších, a to M. Olšák (oktáva), V. Nižňanský (kvinta B), Katarína Szabóová (oktáva), Joel Jančařík (sexta) a V. Pokorný (septima). Z těchto pěti se podařilo dvěma postoupit do celostátního finále, a to V. Nižňanskému ze 6. místa v krajském kole a M. Olšákovi dokonce z 1. místa!!! Finále se konalo 30.11.2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. I když i tady si oba naši studenti vedli dobře (M. Olšák 11. místo), na medaili to nestačilo.

Den otevřených dveří 25. 11. 2009

První den otevřených dveří v tomto školním roce proběhl 25. listopadu 2009. Zájemci o studium a jejich rodiče si mohli prohlédnout školu, práce studentů (seminární, ročníkové, výtvarné, filmové) a výstavu fotografií ze školních akcí. Kromě toho mohli vstoupit do výuky a zažít hodinu dějepisu, chemie, biologie či anglického jazyka. Od 12 probíhalo „Herní odpoledne“ pořádané společností MENSA ČR, na které navázalo testování IQ nových zájemců o studium, neboť hodnota IQ nad 130 je podmínkou studia na MG.

Návštěva výstav Georg Baselitz a Design Blok 9. 10. 2009

Studenti výtvarné výchovy a výtvarných seminářů grafický design a počítačová grafika navštívili 9.10. 2009 výstavu Georg Baselitz v Rudolfinu a výstavu Design Blok v Holešovicích.

Náprstkovo muzeum: výstava Past na rovníku 18. 9. 2009

Studenti z kvart navštívili 18. září výstavu „Past na Rovníku“ v Náprstkově muzeu. Výstava se konala u příležitosti 90. narozenin známého cestovatele M. Zikmunda. Osu výstavy tvořil nový a zároveň poslední cestopis z druhé cesty Hanzelky a Zikmunda Past na rovníku.

Studenti shlédli expozici téměř dvou set působivých fotografií, řady map, dokumentů, originálních výstavních instalací a stovek autentických, často dosud nevystavených sbírkových předmětů. K vidění byly např. fotografie sklizeň čaje na Srí Lance, princezny Indie, horské masivy Nepálu, pestrost Indonésie, smyslnost Japonska i obrovské prostory Ruska hlídané sibiřským tygrem, velkolepá Himálaj, džungle Niasu s orchidejemi, hady a ještěry. Vzácní kamenní Buddhové připomněli největší stupu světa.

Projektový týden

Vzhledem k tomu, že jednou ze základních částí rámcových vzdělávacích programů a z nich vycházejících školních vzdělávacích programů jsou tzv. průřezová témata soustředící se na významné jevy a problémy současnosti, zařazuje naše škola do výuky tzv. projektové týdny speciálně zaměřené vždy na některé z průřezových témat.

Do projektového týdne, který proběhl ve dnech 23. – 27. listopadu 2009, se zapojily následující třídy: prima, sekunda, tercie, kvinta A, kvinta B.

Průřezovými tématy, kterých se projektový týden týkal, jsou pro primu a kvinty „Osobnostní a sociální výchova“, pro sekundu a tercii „Multikulturní výchova“.

Název projektu pro primu a kvinty: Poznej sám sebe

Projekt byl zaměřen na rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí. Studenti si prostřednictvím her vycházejících z poznatků aplikované sociální psychologie procvičili schopnost správné komunikace, spolupráce i tvůrčího myšlení. Lépe pochopili, kdy je nutné naslouchat argumentům protistrany i kdy je třeba vzít iniciativu do svých rukou. Hlouběji porozuměli vztahům ve spolupracující skupině a nakonec i sami sobě.

Druhá část projektu byla zaměřena na rozvoj sociálního cítění. Umožnila studentům lépe pochopit společenské problémy naší doby a případně se vyvarovat některých nástrah. Přednáška seznámila studenty s problematikou rasismu, xenofobie, různých forem extremismu a dotkne se i různých závislostí. Závěrečný den byl věnován seznámení s tvorbou hudební skupiny The Tap Tap na pražském Vyšehradě a závěrečné reflexy celého projektu.

V rámci projektových aktivit proběhl v primě i program „konstelační práce se skupinou“ zaměřený na rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí.

Název projektu pro sekundu a tercii: Poznáním k porozumění

Projekt byl zaměřen na seznámení se s problematikou národnostních menšin trvale žijících na území ČR, kromě práce ve škole pod dohledem našich pedagogů se do projektu zapojili i pracovníci centra Hanoi ve spolupráci s organizací „Slovo 21“, studenti provedli dotazníkové šetření v terénu a zúčastnili se i multikulturní dílny, organizované Multikulturním centrem Praha.

Věříme, že se studentům bude projektový týden líbil a že pomohl rozvíjet jejich kompetence v oblasti výše uvedených průřezových témat, přičemž některé výsledky a přínosy si jistě budou uvědomovat až postupně v průběhu svého dalšího školního i mimoškolního života.

Výtvarný víkend 6.–7. 11. 2009

O jednom listopadovém víkendu se ve škole opět konal výtvarný víkend. Je to již třetí rok, kdy vyučující výtvarně zaměřených předmětů a seminářů pořádají výtvarný víkend v prostorách školy. Studenti výtvarných seminářů se sejdou ve škole a celé dva dny se věnují nejrůznějším výtvarným aktivitám, ze kterých má kromě jiného vzniknout mnoho zajímavých děl pro tradiční výstavu výtvarných děl studentů Buďánky. Tento výtvarný víkend byl zaměřen především na animované filmy. Jak se to povedlo, o tom se můžete přesvědčit na našich webových stránkách v sekci Práce studentů.

Ekologická výchova v praxi 7. 9. 2009

Dne 7. 9. 2009 se studenti sexty vypravily do Prokopského údolí, aby si vyzkoušely v praxi některé zásady ekologické výchovy. Průvodcem jim byla jednak vyučující zeměpisu Mgr. M. Ptáčková, jednak organizátor této akce – Společnost přátel prokopského údolí.

Kolokvium k výročí J. Barranda 15. 9. 2009

Studenti kvart se vypravili spolu s vučujícím PhDr. T. Kočím, Ph.D. dne 15. 9. 2009 na akci věnovanou 210. výročí narození světoznámého francouzského paleontologa J. Barranda, který se zasadil o poznání paleontologického bohatství českého staršího palaozoika a zároveň se zapsal do českého kulturního dědictví v době vrcholícího národního obrození. Při této příležitosti se společnost pro paleontologii Palaia společně s Francouzským institutem v Praze rozhodly uspořádat několik akcí. V rámci celodenního kolokvia se konaly přednášky na témata související se životem a dílem J. Barranda a byla slavnostně zahájena a komentována tématická výstava.

Beseda s kosmonauty 7. 10. 2009

V rámci Mezinárodního kongresu účastníků kosmických letů (ASE XXII Planetary Congress) pořádaného Association of Space Explorers (ASE) v Praze ve dnech 4. až 10. 10. 2009 pod heslem Vesmír: příležitost pro všechny! se ve středu 7. října konal tzv. Community Day, kdy se účastníci kongresu rozjeli po celé České republice, aby se setkali na besedách s veřejností, studenty, žáky. Unikátní bylo setkání se 4 světovými kosmonauty - Richardem Richardsonem z USA, Viktorem Savinychem z Ruska, Reinholdem Ewaldem ze SRN a Vladimírem Remkem. Dva studenti naší školy získali možnost této besedy se zúčastnit. Beseda se konala od 15.00 hod v Zengerově posluchárně Elektrotechnické fakulty ČVUT na Karlově náměstí. Toto setkáni proběhlo v angličtině, takže si studenti i procvičili své znalosti tohoto jazyka.

Prokletí zlata – 1000 let zlata Inků, 12. 10. 2009, studenti ŠJ

Vhodným doplněním výuky ŠJ na naší škole bývají i mimoškolní akce. Tentokrát se studenti španělského jazyka s vyučující vypravili na unikátní výstavu Prokletí zlata -1000 let zlata Inků na Pražský hrad. Vysoký počet vzácných předmětů, které se podařilo včas zachránit a vykoupit od vykradačů hrobů pochází ze soukromé sbírky rodiny Mujica-Gallo z peruánské Limy. Jde o ucelenou kolekci představenou v odborném a současně napínavém kontextu. Artefakty jednotlivých kultur starých více než 2000 let doprovází faktograficky bohatý komentář, popisující geografický a kulturně-historický vývoj na sebe navazujících civilizací, jejichž evolučním vrcholem byla kultura Inků. Incká říše, trvající pouhých 90 let, představovala dokonale fungující společnost řemeslně velmi zručného a pracovitého národa, který byl rozvrácen španělskými dobyvateli v čele s Franciskem Pizarrem (1532)

Konference Mensa pro školy 26. 11. 2009

Dne 26.11.2009 se v KC Novodvorská konala konference Mensa pro školy. Šlo o pilotní konferenci k podpoře spolupráce našeho zřizovatele se školami. Cílem konference byla snaha nabídnout kvalitní program, který přinese nové informace, vytvoří zajímavé kontakty a napomůže také k systematičtější podpoře mimořádně intelektově talentovaných dětí a mládeže v našem státě. Na této akci se sešli zástupci různých typů škol, přímo řízených organizací MŠMT, neziskového sektoru a rodičů nadaných dětí. Cílem Mensy je vytvořit platformu pro vzájemnou spolupráci a napomoci tak lepší koordinaci vedoucí k úspěšnější podpoře skupiny nadaných žáků v naší republice.

Účastníkům konference byly předávány nejen rady z oblasti teorie, ale hlavně praktické rady, informace a konkrétní pomoc –jako přednášející se vystřídali osoby, které se prací pro nadané děti a mládež dlouhodobě zabývají a jsou schopni své zkušenosti předat. Pořadatelé zvolili osvědčenou metodu seminářů/debat, kde došlo k vytvoření konkrétních výstupů spolupráce – materiálů, projektů, termínů akcí- jako paralelní aktivitu k přednáškám. Tématem přednášek a diskusí bylo např. IVP, Projekty Mensy, soutěže a olympiády pro nadané děti, metody a formy práce s nadanými dětmi, získávání financí z fondů EU aj. Zájemcům byly také k dispozici didaktické pomůcky, materiály, pracovní listy, publikace zaměřené na nadané děti a mládež. Akce se také zúčastnili výrobci a distributoři her a hlavolamů, nakladatelé, tvůrci didaktických materiálů, pedagogičtí odborníci i rodiče nadaných dětí.

Naši školu na konferenci reprezentoval kolega M. Kulhánek, který v krátkém vstupu seznámil posluchače s hlavními specifiky naší školy.

Interaktivní dílna o nadaných dětech, ZŠ Zlín Malenovice – 27. 11. 2009

Dne 25.11.2009 se zúčastnili 4 zástupci školy Interaktivní dílny pro učitele o vzdělávání mimořádně nadaných studentů na ZŠ Zlín - Malenovice, tř. Svobody. Na programu konference byla prezentace osvědčených metod a forem práce s mimořádně nadanými dětmi a výměna zkušeností mezi pedagogy a dalšími odborníky. Jedním z přednášejících byla i slovenská odbornice na vzdělávání mimořádně nadaných dětí PhDr. Jolana Laznibatová, autorka knihy Nadané dieťa. Buďánku na konferenci se svými příspěvky na téma skupinová výuka a začátky práce s mimořádně nadanými studenty reprezentoval M. Kulhánek a M. Veselý.

Přednáška o domácím násilí 27. 11. 2009

Problematika domácího násilí je dnes velmi častá, ale ti, kterých se týká, tj. hlavně ženy, dívky a děti, si většinou v této situaci neví rady. Proto jsme si pozvali na přednášku do školy pro dívky od sexty do oktávy o.s. Acorus, jehož hlavním posláním je nabízet komplexní pomoc obětem domácího násilí a rozšiřovat informace o dané problematice mezi veřejnost. Psychosociální centrum Acorus je zaměřeno na přímou pomoc ženám a dětem, které se staly oběťmi domácího násilí. Dívky se dozvěděli, co všechno je považováno za domácí násilí a jaké typy pomoci toto centrum nabízí - včasné odborné sociální poradenství, právní poradenství, psychoterapeutickou, socioterapeutickou a pedagogickou pomoc. Systém pomoci obsahuje telefonickou krizovou linku, krizová lůžka na dobu maximálně 5 dní, utajený azylový dům, krizovou pomoc, ambulantní poradenství, pobytový program na půl roku a následnou pomoc po odchodu ze zařízení. Pevně doufáme, že služby centra dívky nebudou nikdy potřebovat.

Natáčení čínské televize

V pondělí dne 26. 10. 2009 natáčeli na Osmiletém gymnáziu Buďánka zástupci agentury Nová Čína reportáž o škole pro mimořádně nadané děti. MG bylo vybráno jako jedna ze dvou pražských škol. V reportáži vystoupila ředitelka školy Mgr. Magda Kindlová, která v rozhovoru stručně shrnula specifika vzdělávání nadaných. Za studenty vystoupil Jakub Žofčák ze septimy, který se výbornou angličtinou vyjádřil velmi pochvalně o svých spolužácích, učitelích a výuce na škole. Krátká reportáž byla vysílána 17.11. v čínské státní televizi v pásmu věnovanému výročí sametové revoluce a změnám , které následovaly.

Projekt studenti čtou a píší noviny

Studenti sexty a septimy se zapojily s p. uč. Pavlou Umlaufovou do projektu Mladé fronty Studenti čtou a píší noviny a již slaví velké úspěchy v podobě 3 článků 2 studentů - V. Rut a J. Žofčák - které vyšly v Mladé frontě dnes. Články ke stažení: [iDnes], [iDnes], V.Rut-Slečno, co jste vlastně zač, MFdnes, příloha Praha dne 6.11.2009)

Spolupráce s psychiatrickou klinikou na prevenci netholismu

Navázali jsme spolupráci s adiktoložkou Mgr. Petrou Holcnerovou (Vondráčkovou) z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN Univerzity Karlovy v Praze. Jedná se o sektor primární a specifické metodiky prevence sociálně patologických jevů. Naše majoritní zaměření je netholismus.