Jednotná kritéria přijímacího řízení

PDF
Jednotná kritéria přijímacího řízení
PDF
Přihláška ke studiu
PDF
Vzor vyplnění přihlášky ke studiu

Instrukce k přijímacímu řízení 2018/2019

 • Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března.
 • Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy, na kterou se hlásí. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.
 • Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku nejvýše na 2 vybrané střední školy. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.
 • U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.
 • Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 šk. zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.
 • Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

1. Společná (státní) část přijímacího řízení

  Přijímací zkoušky společné části se budou konat v těchto řádných termínech:
 • 13. 4. 2018 – 1. termín společné (státní) přijímací zkoušky pro uchazeče z 5. tříd formou centrálně zadávaných jednotných testů v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyka a literatura – platí pro ty, kteří školu na přihlášce uvedli na 1. místě.
 • 17. 4. 2018 – 2. termín společné (státní) přijímací zkoušky pro uchazeče z 5. tříd formou centrálně zadávaných jednotných testů v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyka a literatura – platí pro ty, kteří školu na přihlášce uvedli na 2. místě.

Uchazeč, který se kvůli vážným důvodům k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termíny společné části přijímací zkoušky:
10. 5. 2018 a 11. 5. 2018

2. Školní část přijímacího řízení

  Naše škola koná
 • 18.–20. 4. 2018: test struktury inteligence, motivační pohovor; každý student koná jen jeden den dle rozpisu, který bude zveřejněn,
 • 13. 4. 2018 a 17. 4. 2018: zábavné a soutěžní odpoledne; začne vždy po ukončení společné části přijímacího řízení pro všechny uchazeče, kteří se daný den na zkoušku dostaví,
 • 12., 19. a 24. 4. 2018: testy IQ; po předchozím objednání konají pouze ti, kteří ještě testy IQ neabsolvovali.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

 • Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle
  1. výsledků jednotné zkoušky,
  2. výsledků školní přijímací zkoušky,
  3. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
  4. případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
 • Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, pokud tyto zkoušky konal dvakrát.
 • Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy. Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí.
 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí o nepřijetí

 • Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek

 • K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek.
 • Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března 2018. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.
 • Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. V tom případě požádá školu, na které zápisový lístek odevzdal, o jeho vrácení a zároveň doloží, že byl na jinou školu přijat na základě odvolání.

Další kola přijímacího řízení

 • Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole, s výjimkou povinnosti stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky.
 • V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit výsledky jednotné zkoušky; současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.
 • Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky.